GroenLinks op werkbezoek bij Humanitas

Vrijdagochtend 8 oktober waren de raadsleden van GroenLinks samen met leden van de werkgroep Zorg & Welzijn op bezoek bij Humanitas. Na een vriendelijke ontvangst door de locatie manager Corine Böhmers, kwam de organisatie ter sprake.
Humanitas omvat verschillende organisaties die actief zijn op gebied van maatschappelijke problematiek. De Humanistische grondslag  staat hierbij centraal.

Humanitas Onder Dak in Enschede bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen. Hier worden kwetsbare mensen opgevangen, die het niet redden in deze complexe maatschappij.

De oorzaken  kunnen verschillende zijn; schulden, verslaving, psychiatrische problemen, maar vaak spelen meerdere oorzaken een rol.

Bij Humanitas mag geen alcohol of drugs gebruikt worden. Bij vitale verslaving worden mensen naar Tactus verwezen om ‘af te kicken’.

Voor volwassenen zijn er 21 plaatsen, die bijna voortdurend bezet zijn. Mensen mogen hier 9 maanden blijven, waarna nog een ambulant traject mogelijk is. Daarbij worden mensen begeleid op hun woonplek of naar een instelling waar zij voldoende begeleiding krijgen. Niet iedereen lukt het om na de tijd bij Humanitas zelfstandig verder te gaan. Reguliere voorzieningen moeten dan uitkomst bieden.

Voor jongeren is er de Twentse opvang voor jongeren (TOV). Hier zijn 13 plaatsen, deze moeten worden uitgebreid naar 26 plaatsen. Deze belangrijke uitbreiding is ernstig vertraagd. GroenLinks hoopt dat de formaliteiten voor de vestiging in het Van Gool pand gauw rond komen. Jongeren mogen maximaal 3 maanden blijven. Zij moeten vanaf de eerste dag stevig aan de slag om binnen 3 maand te slagen met een goede woonplek.

Dan is er nog de groep Kamers met kansen (KMK) Hier worden tiener-moeders begeleid om met hun kind het leven weer op de rails te krijgen.

Financieel zit Humanitas in een lastige situatie. Vaak verandert er op het laatste moment iets in de financiering, zodat er niet vooraf rekening mee gehouden kan worden. Een voorbeeld is KMK, dat was gebaseerd op het persoonsgebonden budget (PGB.) Per 1 juni was het geld voor de PGB plotseling op en ontstond er een probleem binnen dit project.

De 24-uurszorg wordt na indicatie betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze indicatie is momenteel moeilijk te verkrijgen. Ook is niet iedereen genegen om hieraan mee te werken, aangezien mensen uit de doelgroep zichzelf vaak niet ziek vinden. Daarnaast is er het probleem van de zorgmijders, voor hen is het al knap als ze enige begeleiding accepteren. 

Als er geen AWBZ-indicatie is, moet men terugvallen op de WMO. Hiervoor is veel minder geld beschikbaar. Begeleiding kan dan niet meer individueel, maar er moeten groepen worden gevormd van minimaal 8 mensen. Dan wordt het moeilijker om mensen bijvoorbeeld te ondersteunen in de richting van de stadsbank, naar werk, naar betaling van vaste lasten en aanvraag van mogelijke teruggave.

Humanitas probeert de zorg slimmer te organiseren, door de zorg anders in te richten. Door  zuiniger werken heeft men al 30 % bespaard, maar de grens komt in zicht. Verder staat efficiënt werken vaak haaks op de problematiek van de cliënten; als een cliënt vraagt om zorg, moet er ook direct doorgepakt worden.

De huidige aanpak heeft wel heel goed resultaat. Mensen maken zelf hun werkplan, waarbij de begeleiding helpt bij de uitvoering. Ook wanneer niet alles lukt, er wordt steeds uitgegaan van wat mensen wél kunnen. Dat geeft zelfvertrouwen. Er is een warme benadering, waarbij men tegelijkertijd helder is over gemaakte afspraken en streng wanneer nodig.

De zorgcoördinator voor Twentse slachtoffers van mensenhandel (Comensha) kwam vertellen over opvang van slachtoffers. Slachtoffers van mensenhandel krijgen 3 maanden de tijd om na te denken of zij aangifte willen doen. In die periode worden slachtoffers opgevangen. Dit wordt centraal geregeld: verspreiding over de opvanginstellingen vindt plaats in het hele land. Als mensen aangifte doen wordt gedurende de tijd dat het proces loopt een tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven en kunnen ze op zich zelf gaan wonen. Ook zijn er mogelijkheden tot studie en werk. Als de dader veroordeeld wordt krijgt het slachtoffer een definitieve verblijfstitel. Dat gebeurt ook als het proces langer dan 3 jaar duurt. Veroordeling is moeilijk omdat de misdaden vaak moeilijk te bewijzen zijn. Als de dader niet veroordeeld wordt/kan worden, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken en moet het slachtoffer terug naar het land van herkomst. Dat is vaak om verschillende redenen niet mogelijk, met grote problemen als gevolg die Nederland zich volgens GroenLinks moet aantrekken. Vaak zijn vrouwen, soms met kinderen, wegens hun historie niet welkom in hun thuisland.

Niet in alle gevallen is de opvang geschikt voor de doelgroep en hoewel kerken en particulieren ook veel hulp verlenen, is hier een taak voor de overheid vindt GroenLinks. Ook Humanitas is vaak niet bij machte mensen op te vangen, als daar geen financiële vergoeding tegenover staat.

Fractie en werkgroep hebben veel gehoord bij dit werkbezoek en zij zullen er in het raadswerk hun voordeel mee doen.

Tiny Hannink

terug