Wijkbezoek fractie aan Twekkelerveld

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Vrijdagmiddag 24 juni hebben de raadsleden van GroenLinks sportvereniging Rigtersbleek bezocht en hebben zij zich laten informeren door de wijkraad Twekkelerveld.

Bij de sportvereniging Rigtersbleek werd de fractie opgewacht door Diny Blanken, die betrokken is vanuit Alifa, en Ronny Brinks, de clubmanager.
Ronny vertelde ons over de meer dan 100 jaar lange geschiedenis van de club. Er is veel veranderd. De tijd dat er 10.000 man langs de wei stonden te genieten van prima voetbal, is verleden tijd. Maar een belangrijke plek in de buurt heeft de club nog steeds.

Sinds enige tijd stoelt de vereniging op drie peilers: voetbal, participatiebanen en de functie in de wijk.
De korfbalclub is een aparte vereniging, maar de verenigingen werken wél samen.
Al sinds enkele jaren kunnen langdurig werkelozen terecht bij Rigtersbleek. In de begintijd ging het om een zinvolle tijdsbesteding. Maar momenteel gaat het heel nadrukkelijk om een opstart naar werk, zo mogelijk een betaalde baan. Rigtersbleek heeft contact met 106 bedrijven in de wijk, hier kunnen mensen die werkeloos zijn, geplaatst worden met behoud van uitkering.
Eerst wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt (POP). Hiermee wordt duidelijk wat iemand kan, welke competenties hij heeft en wat hij zou willen en kunnen bereiken. Iedere drie maand is er in dit kader een voortgangsgesprek. Zelfontwikkeling en iets betekenen voor de wijk zijn daarbij belangrijke zaken.
In de wijk is Rigtersbleek meer dan een voetbalclub. Vooral in de vakanties zijn er veel activiteiten voor de jeugd, waaronder ook een wekelijks uitje. Via stichting Leergeld kunnen veel kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben lid worden en meedoen. De kosten van het lidmaatschap, maar ook de kleding en voetbalschoenen, worden in natura verstrekt.

Rigtersbleek doet mee aan het samenwerkingsverband in Twekkelerveld, dat activiteiten organiseert zoals het Sinterklaasfeest, een Kerstmarkt, Carnaval en het jaarlijkse zomerfeest. In dit samenwerkingsverband zijn o.a. de wijkraad, verenigingen, kerken en speeltuinen verenigt. Dit heeft een belangrijke meerwaarde, door het leren kennen van elkaars activiteiten en kennis.

Aansluitend bezochten we de wijkraad. Zij informeerden ons over de plannen voor de Twekkelerzoom. Hier komt een nieuwe riolering die het rioolwater uit de gehele stad naar de waterzuivering moet brengen; een gigantische klus.
Vervolgens vertelde de wijkraad waar zij mee bezig zijn. De wijkraad zet zich actief in voor de wijk en is een vraagbaak voor de wijkbewoners. De wijkraad vraagt aandacht voor een wijkaccommodatie centraal in de wijk. Het is moeilijk een sociale binding te krijgen zonder een vaste plek. Zij werken nu veel vanuit de Opstandingskerk, waar zij tal van activiteiten stimuleren, zoals de eetsoos, activiteiten voor jongeren.
Een moeilijk punt is de studenten huisvesting. Hoewel er veel studenten zijn die geen enkele overlast veroorzaken, zijn enkelen die dat wel doen een probleem in de wijk. Momenteel is er een stop op onzelfstandige bewoning, omdat er al veel huizen gedeeld worden. Gevolg is dat mensen aan alle kanten zijn ingesloten door studenten, daardoor weinig sociale binding ervaren in hun directe omgeving, maar tegelijk wel vastzitten aan hun huis. Verkopen lukt niet en verandering van de situatie zit er niet in.

De wijkraad wil graag activiteiten organiseren en zet zich volop in voor de wijk. Met name het zomerfeest krijgt veel aandacht. Zij ervaart de samenwerking en het contact met de speeltuinen als heel positief. 
De wijkraad heeft wel moeite met de concentratie van wijkactiviteiten bij Rigtersbleek, aangezien een sportclub geen openbare voorziening is en de club aan het uiteinde van de wijk zit. Ook voelen zij zich niet betrokken bij de plannen van de sportvereniging.
Jammer, want een goede samenwerking en afstemming van de plannen en activiteiten zouden een geweldige stimulans voor de wijk kunnen zijn en een levendige wijk opleveren ten behoeve van de inwoners van Twekkelerveld.

Tiny Hannink

terug