Voortgang duurzame inzet Twence

Schriftelijke vragen aan het college, d.d. 1 oktober 2010

Het is al weer een poos geleden dat in de Enschedese raad werd besloten om de aandelen Twence in bezit te houden. Hiermee was een meerderheid voor behoud van de aandelen in de Regio een feit. Een heugelijk feit volgens GroenLinks, want hiermee is efficiënte en op de toekomst gerichte afvalverwerking met een ambitieus duurzaamheidprogramma bij het eigen regionale bedrijf mogelijk en wordt voorkomen dat met het regionale afval nodeloos lange afstanden wordt gereisd.

GroenLinks vraagt zich af hoe het inmiddels staat met het duurzaamheidprogramma en met de ontwikkeling van het actief aandeelhouderschap, waar intensief naar gekeken zou worden. Tijdens een bezoek van de Groenlinks fractie aan Twence zagen we dat er voor het ontwikkelen van een duurzaamheidprogramma iemand met kennis van zaken aan is getrokken, maar dat er ook mogelijkheden onbenut blijven of dat het soms lastig is om hier tussen de regiogemeenten overeenstemming over te krijgen.

Groenlinks heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de ontwikkelingen bij Twence op het gebied van duurzaamheid? Is de wethouder het met GroenLinks eens dat voordelen (zowel die op het gebied van milieu als andere voordelen) die Twence oplevert hoe dan ook regionale voordelen zijn, ook als deze in één van de regiogemeenten worden gerealiseerd?
2. Zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten om voordelen (bijvoorbeeld warmtetoevoer naar een deel van een van de regiogemeenten) te compenseren/verevenen? Leidt dit tot problemen?
3. Is er actief contact tussen de gemeente Enschede en Twence? Worden initiatieven, kansrijke projecten gedeeld en opgepakt? Welke initiatieven worden opgepakt en wat zijn daarbij knelpunten?
4. Wordt er gekeken op welke manier de resterende warmtecapaciteit van Twence duurzaam kan worden benut?
5. Hoe staat het met de inzameling van biomassa en hoe worden mogelijkheden voor decentrale biomassacentrales bij toekomstige ontwikkelingen in de gemeente beoordeeld?
6. Hoe staat het met de ontwikkeling van het actief aandeelhouderschap? Wanneer wordt de raad hier over geïnformeerd/moet hierover een besluit worden genomen?

Namens GroenLinks,

Mariska van Heijster

terug