Amendement eigen bijdrage garantverzorgdpakket Menzis

De raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013, behandelend het raadsvoorstel financieel kader 2014,

Constaterende dat:
• de gemeenteraad besluit tot het vaststellen van het financieel kader op basis van een pakket bezuinigingen van 10,4 miljoen euro;
• dit wordt verwerkt in het middelenkader 2014-2017 en in de programmabegroting 2014-2017;
• de totale financiële opgave voor 2014 10,2 miljoen euro bedraagt;
• op de eigen bijdrage Garantverzorgdpakket Menzis een bezuiniging van 200.000 euro wordt voorgesteld.

Overwegende dat:
• voor de periode van 2012 tot en met 2016 de gemeente Enschede en Menzis een convenant hebben afgesproken, waar de collectieve zorgverzekering voor minima onderdeel van uitmaakt;
• deze maatregel heeft geleid tot verbetering van de verzekeringspositie van de minima en vermindering van de schuldenproblematiek van deze groep;
• uit de evaluatie blijkt dat de maatregel zijn nut en noodzaak heeft bewezen;
• beëindiging van het convenant onherroepelijk leidt tot nieuwe problemen voor deze minima;

Besluit:
• de bezuiniging op de eigen bijdrage Garantverzorgdpakket Menzis niet in te boeken;
• als alternatieve dekking ruimte (200.000 euro) in de begroting te benutten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement ingediend door: GL, CDA, PvdA, BBE, D66, SP, ES
Amendement aangenomen

terug