Amendement niet bezuinigen op duurzaamheid

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 1 juli 2013, besprekende het financieel kader 2014;

constateert dat:
• in de bezuinigingsvoorstellen voor 2014 is opgenomen het budget voor duurzaamheid te halveren tot €125.000;
• uit de tussentijdse evaluatie energie en klimaatbeleid blijkt dat er een aantal goede resultaten zijn behaald, maar dat, om de gestelde energiedoelen voor 2020 te bereiken, waarschijnlijk heroriëntatie en aanpassingen van het gevoerde beleid noodzakelijk zijn;
• in het definitieve bezuinigingsvoorstel voor 2013 de voorgestelde bezuinigingsoptie op de subsidie voor de Military niet is opgenomen en voor de Regionale doorontwikkeling van Enschede Promotie geen bedrag is opgenomen;

overweegt dat:
• een stevige inzet van de gemeentelijke organisatie nodig is om inwoners van Enschede, partners in de stad en bedrijven te bewegen te investeren in duurzaamheid;
• de gemeente hierin een inspirerende, adviserende en faciliterende rol moet hebben en duidelijk en constant beleid met daaraan gekoppelde financiering daarvoor nodig is;
• er voldoende budget en ambtelijke inzet nodig is om deze rol optimaal te kunnen vervullen en het halveren van het budget waarschijnlijk deels gevonden gaat worden in verminderen van deze inzet;
• maatschappelijke investeringen in duurzaamheid zorgen voor meer werkgelegenheid, o.a. in de renovatie van woningen en bedrijven;
• de gemeente door te bezuinigen op duurzaamheid het signaal afgeeft dat duurzaamheid geen prioriteit heeft en een aanzienlijke potentie aan maatschappelijke investeringen onbenut laat;
• de Military nooit heeft gevraagd om de door de raad gegeven extra subsidie voor 2012-2014;
• een goede Twentse samenwerking op toerisme, evenementen en promotie nodig is om ons al sterke regio te bijven profileren;
• het college in de regionale doorontwikkeling van StEP een taakstelling van €100.000 op Enschede Promotie realistisch acht;

besluit:
• de passage over een bezuiniging van €125.000 op duurzaamheid te schrappen uit het financieel kader en deze te vervangen door: ‘Er wordt €50.000,- bezuinigd op de subsidie aan de Military en Enschede Promotie krijgt een taakstelling van €75.000,- in het kader van doorontwikkeling naar een regionale functie.’

Amendement ingediend door: GL, D66, ES
Amendement verworpen

terug