Amendement nieuwe kaders voor gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 4 maart 2013 en besprekend het raadsvoorstel stuknummer 16518

Constaterende dat,
• de kadernota voor de aanbesteding niet voorziet in het scenario van geen biedingen en daardoor op 4 december 2012 een nieuwe situatie is ontstaan;
• het dictum geen besluit vermeldt anders dan “kennis nemen van”;
• een besluit “kennis nemen van” geen besluit is in de zin van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat,
• aangezien voor de nieuw ontstane situatie vanaf 4 december 2012 geen kaders bestaan, de gemeenteraad van Enschede in de gelegenheid moet worden gesteld daarin de kaders opnieuw te bepalen;
• de situatie van geen biedingen een zorgwekkend signaal is over de marktpotentie van een luchthaven in Twente en financiële risico’s aan het licht brengt die om een nieuwe politieke afweging vragen;

Besluit:
Besluitpunt 1 te vervangen door:
“Nieuwe besluitvorming over de kaders voor de gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente e.o.. Daarbij kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek door ADT naar het uitblijven van biedingen van de gekwalificeerde partijen in de aanbestedingsprocedure, op basis van de Kadernota aanbesteding Luchthaven Twente en welke (feitelijke) omstandigheden hierbij een rol hebben gespeeld.”

Amendement ingediend door: GL, D66, SP
Amendement verworpen

terug