18-01-2012 -

GroenLinks stelt vragen over gemeentelijke PGB regeling

De zware begeleiding valt nu nog onder de AWBZ, maar vanaf 1 januari 2013 gaat de begeleiding van mensen die voor het eerst een aanvraag hiertoe doen, naar de gemeente en valt onder de WMO. Vanaf 2014 geldt dat ook voor de mensen die nu al begeleiding krijgen. Onder de AWBZ wordt het persoonsgebonden budget (pgb) afgeschaft, maar GroenLinks vindt dat het voor chronisch zieken en gehandicapten in Enschede mogelijk moet blijven om begeleiding thuis te betalen via een pgb.

lees meer

20-01-2012 -

Zorg van Rijk naar gemeenten

Er komen binnenkort veel zaken, die nu via de AWBZ geregeld worden, naar de WMO. Dat betekent dat zaken die nu door het Rijk vanuit de AWBZ geregeld worden, dan onder WMO vallen en door de gemeente geregeld worden. Een gigantische klus, waarbij veel mensen en veel geld betrokken zijn. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat de overgang soepel verloopt en zal alles in het werk stellen om daar een positieve bijdrage aan te leveren.

lees meer

20-01-2012 -

Enschede op de fiets

Komende maandag wordt in de gemeenteraad de fietsvisie behandeld. Een uniek moment, want niet eerder is er in Enschede een specifiek beleidsstuk voor de fiets vastgesteld. Eindelijk ligt er nu een visie die het fietsgebruik in Enschede moet bevorderen, waarin de gewenste voorzieningen en routes worden beschreven en een budget specifiek voor de fiets wordt ingesteld.

lees meer

20-01-2012 -

Besparingsbijdrage mag niet!

Als iemand een scootmobiel krijgt, hoeft hij geen fiets te kopen. Dus kan hij het geld voor die fiets zelf bijdragen aan de scootmobiel. Dit is de besparingsbijdrage. GroenLinks is hier vierkant tegen.

lees meer

20-01-2012 -

Hoge kosten luchthavenplan vragen om een alternatief

De actuele stand van het tekort op de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente is 23,7 miljoen Euro. GroenLinks wil een fundamentele herziening van het luchthavenplan om de schade zoveel mogelijk te beperken. De kosten voor het bouwen van de eigenlijke luchthaven zijn gigantisch en ook in de toekomst dreigen extra tekorten. Allerlei gemeentelijke voorzieningen dreigen hierdoor in gevaar te komen. Daarom moet er een alternatief plan komen voor het luchthavengebied dat financieel haalbaar is.

lees meer

18-01-2012 -

Europadebat met Judith Sargentini

Op zondag 29 januari gaat GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini in debat met Mervyn Stegers, Burgemeester van Tubbergen en voorzitter Euregioraad over de toekomst van Europa en de Euro. Het debat start om 15.00 uur in de bibliotheek in Enschede. De toegang is gratis.

lees meer

25-01-2012 -

Moedige eerste stap naar fundamentele herziening luchthavenplan

Het is moedig dat gedeputeerde Kok en wethouder Van Hees de verantwoordelijkheid hebben genomen om de miljoenentekorten van gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente aan te kondigen. Het zou ongeloofwaardig zijn om ons nog langer mooie cijfers voor te spiegelen en ons rijk te rekenen met het luchthavenplan. GroenLinks wil dat ook de volgende stap wordt gezet: een fundamentele herziening van het plan om de schade zoveel mogelijk te beperken. De lokale afdelingen kondigen acties aan.

lees meer

25-01-2012 -

GroenLinks wil kinderpardon

GroenLinks diende maandag in de raadsvergadering een actuele motie in voor een kinderpardon. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Het college, bij monde van de wethouder, zal met verve de motie uitvoeren. Zoals Enschede destijds ook voor het Generaal Pardon heeft gepleit, zal ze ook voor dit kinderpardon pleiten.

lees meer

03-02-2012 -

GroenLinks gaat met de pet rond voor Luchthaven Twente

De extra kosten voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (hierna: het luchthavenproject) gaan ten koste van belangrijke voorzieningen in Enschede en Overijssel. Juist in deze tijd van crisis en pijnlijke bezuinigingen, is het wrang om dat te moeten constateren. GroenLinks vraagt daarom aandacht voor de hoge kosten van de luchthaven. Twente heeft duurzame werkgelegenheid nodig. GroenLinks pleit daarom voor een goedkoper en beter alternatief zoals ‘De Twentse Basis’. Zaterdag 4 februari gaan fractievoorzitters Jelle Kort (Enschede) en Daphne Dertien (Overijssel) vanaf 14.00u met de pet rond in Enschede.

lees meer

10-02-2012 -

Burgers hebben weinig geld over voor luchthaven Twente

De actie ‘met de pet rond voor de luchthaven’ van GroenLinks Enschede en GroenLinks Overijssel heeft in totaal 6,67 euro opgebracht. Met deze actie wilden leden van GroenLinks kijken hoeveel geld de inwoners van Enschede nou werkelijk over hebben voor het luchthavenproject.

lees meer

10-02-2012 -

De soap rondom verkoop kerncentrale

Wat hebben Overijsselse gemeenten en de provincie met de kerncentrale in Borssele te maken? Tot eind 2009 waren zij aandeelhouder van Essent en daarmee voor 50% eigenaar van ‘Borssele’. In 2009 vond de privatisering van Essent plaats. Essent werd verkocht aan RWE. In deze verkoop was men ook uitgegaan dat het belang dat Overijsselse gemeenten en de provincie in de Borsseler kerncentrale hadden, mee werd verkocht.

lees meer

10-02-2012 -

Het persoonsgebonden budget moet blijven

Het persoonsgebonden budget (PGB) geeft mensen de mogelijkheid om de regie over hun leven in eigen hand houden. Door hun PGB zijn veel mensen niet afhankelijk van verschillende organisaties. GroenLinks vindt dat heel belangrijk en wil het PGB dan ook graag in stand houden.

lees meer

10-02-2012 -

Beter een goede, bereikbare, buur....

"Het is het eindpunt van de trein, bijna geen mens hoeft er te zijn...." Bekende woorden waarmee Willem Wimink in de vorige eeuw zijn gedicht 'Textielstad' begon. Tegenwoordig komt men graag naar Enschede, de meest bruisende stad van Oost Nederland, en is er sinds 10 jaar weer een, succesvolle, treinverbinding met Duitsland. Maar Enschede is nog steeds het eindstation, al is het dat nu vanuit twee richtingen.

lees meer

10-02-2012 -

GroenLinks wil minder geheimhouding

Als er stukken zijn waar marktgevoelige informatie in staat, dan worden die normaalgesproken voor raadsleden ter inzage gelegd of ‘in een gesloten envelop’ ontvangen. Meestal is de beslissing over geheimhouding een bevoegdheid van het College, soms mag de gemeenteraad er zelf een beslissing over nemen. Volgens GroenLinks moet de gemeente meer doen om de hoeveelheid geheime informatie te beperken. De eerste optie is gevoelige informatie in een apart document op te nemen. Optie 2 is gevoelige informatie onzichtbaar te maken in een document.

lees meer

24-02-2012 -

Subsidie luchthavenexploitant kan niet meer worden genegeerd

Het tekort op de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente is volgens ADT 23,7 miljoen. De luchthavenexploitant levert een minimale bijdrage in de kosten voor het luchthavenproject, over de gehele concessieduur van 49 jaar 14,5 miljoen. Voorheen voor de voorstanders geen punt in de discussie maar nu Enschede en Overijssel de portemonnee moeten trekken, kan niemand er nog omheen. Die conclusie trok GroenLinks tijdens de raadscommissie gebiedsontwikkeling van 21 februari j.l..

lees meer

24-02-2012 -

Aandacht voor Senioren

GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, oud en jong, iedereen moet zijn mogelijkheden kunnen inzetten. Ouderen moeten hun ervaringen op alle gebieden van het leven in praktijk kunnen brengen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, daarom is daar extra aandacht voor, ook bij GroenLinks.

lees meer

24-02-2012 -

Woonvisie: Prima doelen maar onsamenhangend van opzet

Na een lang en uitgebreid proces is de Enschedese woonvisie klaar voor besluitvorming. Het is een breed gedragen visie geworden, met een aantal voor GroenLinks belangrijke doelstellingen. Qua samenhang en duidelijkheid kan de visie echter nog wel een slag verbeterd worden.

lees meer

24-02-2012 -

Grenswerk: het kind met het badwater

Tot op heden beschikt Enschede niet over een aansprekend en onderscheidend cultureel profiel. Volgens GroenLinks moet een einde komen aan het zwalkende cultuurbeleid van de gemeente. Dat het niet goed gaat bleek onlangs opnieuw – toen zonder betrokkenheid van de gemeenteraad – werd besloten met het Grenswerk festival te stoppen. GroenLinks wil een duidelijke visie zien, die met lef wordt uitgedragen en volgehouden.

lees meer

29-02-2012 -

Groen Links bij EnHOe aan de slag op ‘t Spik

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad. Zaterdag 3 maart helpen GroenLinksers EnHOe tijdens een natuurwerkdag op het Varviksveld. EnHOe bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig de natuur in gaan om daar onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

lees meer

24-02-2012 -

GroenLinks debat ‘Luchthaven Twente’

Is er een toekomst voor Luchthaven Twente? Op uitnodiging van GroenLinks Enschede gaan diverse politici en wetenschappers in debat over deze vraag. Het debat vindt plaats op donderdag 1 maart om 20.00 uur bij Forum (voormalig MAC Berlijn).

lees meer

16-03-2012 -

Coma drinken, spelen met vuur

Deze week was er weer volop aandacht voor: bij de eerste hulp in het ziekenhuis komen ieder weekend tal van mensen binnen van wie de klachten alcohol gerelateerd zijn. Daaronder zijn ook steeds meer jonge mensen, kinderen vaak nog, die in korte tijd zoveel alcohol gebruiken dat zij het bewustzijn verliezen. Een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling die alle aandacht verdient.

lees meer

16-03-2012 -

Leegstand: kansen samen benutten

Nu de economie een tegenslag heeft en de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte afneemt, neemt de leegstand toe. In Nederland staat ca. 8 miljoen m2 kantoorruimte leeg, waarvan ruim 120.000 m2 in de Netwerkstad Twente. In het raadsdebat over de kantorenvisie, dat dit voorjaar wordt gehouden, zal de problematiek rondom leegstand een prominente plaats innemen. Een voorproefje hiervan vond gisteravond plaats bij het leegstandsdebat van de Stichting Pioneering.

lees meer

16-03-2012 -

Meedoen naar vermogen

De komende jaren zullen begeleiding in de AWBZ, de jeugdzorg, worden overgeheveld naar de gemeentes. Verder zal de nieuwe Wet werken naar vermogen ingaan. Tegelijkertijd moet een besparing van 10% behaald worden. Met het oog op deze ontwikkelingen, maakte het college een toekomstvisie om de verschillende onderwerpen in samenhang te brengen.

lees meer

16-03-2012 -

Een rechte rug in het luchthavendossier

Een luchthaven in Twente. Iedereen weet dat er een kleine kans is dat de plannen rendabel gemaakt kunnen worden. Dit gegeven vraagt een rechte rug van de politiek, die in meerderheid voor een zeer riskant project heeft gekozen. Nu de aanbestedingseisen en daarmee de ‘dealbreakers’ vastgesteld moeten worden moet de politiek doen wat is beloofd. De raadscommissie GLT afgelopen dinsdag gaf niet de indruk van consistente politiek.

lees meer

30-03-2012 -

Zelf de regie in handen houden

Deze zomer moet er een nieuw Wmo-beleidsplan 2012-2015 zijn. Als voorbereiding kreeg de raad een notitie als opmaat naar dit nieuwe beleidsplan. Meest opvallend hierin is dat het college de zorg waar mogelijk in natura wil geven en alleen een persoonsgebonden budget (PGB) wil toekennen in die situaties waar Zorg in Natura onmogelijk is. GroenLinks is het daar niet mee eens en zal zo nodig een motie indienen.

lees meer

30-03-2012 -

Kantorenvisie Netwerkstad: veel analyse, nog geen echte visie

Afgelopen week werd de kantorenvisie Netwerkstad Twente gepresenteerd aan de gemeenteraad van Enschede. Centraal staan een negental aanbevelingen die de Netwerkstadgemeenten moeten uitwerken in lokaal beleid. Het beperken van het aantal kantoorlocaties, het opstellen van een duidelijke fasering en zoveel mogelijk inzetten op renovatie of vervangende nieuwbouw klinken zeer logisch. Vooral dat laatste punt is voor GroenLinks van belang.

lees meer

30-03-2012 -

Eerlijk zijn over de gevolgen van bezuinigingen

De komende tijd moet bezuinigd worden. GroenLinks wil dat de gemeenteraad daarover transparante keuzes maakt. Er komen veel mooie praatjes uit Den Haag die door het Enschedese College en sommige raadsfracties graag worden nagepapegaaid om pijnlijke bezuinigingen gemakkelijker te kunnen verkopen. Wij willen dat iedereen eerlijk is over de gevolgen van bezuinigingen.

lees meer

20-04-2012 -

Op zondag naar school; 'Toppers Op Zondag'

De weekendschool is een school waar gemotiveerde jongeren van 10 tot 14 jaar op zondag ‘les’ kunnen krijgen. De weekendschool geeft de jongeren een kans om zich te ontplooien en meer van de wereld te ontdekken. GroenLinks stond aan de wieg van dit initiatief en heeft het altijd gesteund. Toen in Zuid medewerking gevraagd werd van raadsleden was ik dan ook graag bereid hieraan mee te werken.

lees meer

20-04-2012 -

De zorgelijke financiële toekomst van Enschede

Deze week presenteerde het College de gemeenterekening 2011. Het tekort binnen de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente trekt een zware wissel op het resultaat. In het lopende jaar zijn extra bezuinigingen niet noodzakelijk gelukkig, maar in de toekomst is de kans op bezuinigingen wegens onze eigen Enschedese problemen niet denkbeeldig.

lees meer

20-04-2012 -

GroenLinks 'realiseert' grootste zonnepark van Nederland

Vorig jaar heeft GroenLinks, bij de behandeling van de jaarrekening en begroting voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT), een motie ingediend om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op het RBT. Nadat enige tijd geleden al bekend werd dat een eerste vooronderzoek positief uitviel, wordt nu de aanbesteding gestart om daadwerkelijk een zonnepark van ca. 23 hectare te realiseren. Daarmee gaat het om het grootste zonne-energiepark van Nederland. GroenLinks is zeer tevreden met dit behaalde resultaat en hoopt dat Twente zich hiermee als duurzame regio op de kaart zet.

lees meer

20-04-2012 -

De toekomst van de sociale werkvoorziening in Enschede

Deze week werd in de Tweede Kamer de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) behandeld. In de stedelijke commissie was afgelopen maandag ook de toekomst van de Enschedese sociale werkvoorziening aan de orde. GroenLinks wil iedere millimeter pakken die den Haag vrijlaat voor gemeenten om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dat betekent dat de gemeente Enschede waar mogelijk ook financieel moet compenseren voor de enorme bezuinigingen die het Rijk de gemeenten oplegt.

lees meer

04-05-2012 -

Passend onderwijs is onderwijs dat past

Tot grote schrik voor allen die betrokken zijn bij het onderwijs werd er vorig jaar een ingrijpende bezuiniging afgesproken voor passend onderwijs. Dat zou verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor de kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, maar voor alle kinderen. Gelukkig is dit voor een groot deel in het lenteakkoord teruggedraaid, mede door de inzet van GroenLinks.

lees meer

04-05-2012 -

Kennishuis in De Maere en anders niets

GroenLinks is positief over het voornemen om de centrale bibliotheek te laten participeren in een Kennishuis vlakbij de Saxion hogeschool. De Maere, het historische schoolgebouw langs de Ripperdastraat, is hiervoor na minimale aanpassingen zeer geschikt. De onzekerheid over verwerving van dit pand heeft voor het College ertoe geleid de Raad voor te stellen ook alternatieve locaties te onderzoeken.

lees meer

04-05-2012 -

Lenteakkoord: een stap in de goede richting

Nadat zeven weken overleg in het Catshuis, tussen VVD, CDA en PVV mislukte, is er binnen twee dagen het 'wandelgangenakkoord' gesloten binnen de zogenaamde 'Kunduzcoalitie' van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. De oppositiepartijen GL, D66 en CU hebben hun nek uitgestoken, hebben verantwoordelijkheid genomen in het belang van de Nederlandse economie. De uitkomst van het akkoord zal zeker niet tot ieders tevredenheid zijn, maar is wel een eerste stap in de goede richting.

lees meer

11-05-2012 -

GroenLinks op wijkbezoek in Pathmos

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Vrijdagmiddag 11 mei laten de raadsleden van GroenLinks zich informeren door de wijkraad Pathmos en bezoeken ze het project 'Pathmos/Stevenfenne werkt!'.

lees meer

25-05-2012 -

Evenwicht tussen zorg en verzorgd worden

Het WMO beleidsplan 2012 – 2016 is klaar. De gemeenteraad had een aantal hoofdlijnen van het nieuwe beleid al eerder vastgesteld. Het concept dat er nu ligt voldoet in grote lijnen aan de wensen. De wet maatschappelijke ondersteuning heeft verstrekkende gevolgen voor alle inwoners van Enschede. GroenLinks wil dat hierbij goed wordt toegezien dat de meest kwetsbare inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben.

lees meer

25-05-2012 -

Aandachtspunten voor de opvolger van Myra Koomen

Het CDA heeft vandaag bekend gemaakt dat Patrick Welman wordt voorgedragen als opvolger van de afgetreden wethouder Myra Koomen. GroenLinks hoopt op een nieuwe wethouder, die realistisch en sociaal beleid wil voeren in een goede samenwerking met de gemeenteraad. In de gemeenteraad van 4 juni wordt de nieuwe wethouder benoemd.

lees meer

22-06-2012 -

Raadsenquête afgerond

Komende maandag presenteert de raadsenquêtecommissie haar eindrapport over het onderzoek naar het grondbedrijf en -beleid van Enschede. Na een lange periode met veel lees- en vergaderwerk, diverse cursussen en als hoogtepunt de openbare verhoren, komt het einde in zicht. Het rapport ligt nu bij de drukker en word maandag uitgereikt.

lees meer

22-06-2012 -

Het onderwijs aan het woord

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat onderwijs moet van goede kwaliteit zijn en passen bij het kind. Als het kind niet past bij het onderwijs, moet het onderwijs aan het kind worden aangepast, of het nu gaat om een kind met veel of met weinig mogelijkheden.

lees meer

22-06-2012 -

Wethouder Welman zorgt nog niet voor gewenste trendbreuk

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen die het op eigen kracht niet lukt om (weer) aan het werk te komen voldoende wordt ondersteund door de overheid – door het UWV of door de gemeente – om hopelijk snel aan de slag te komen. Deze ondersteuning is zeker niet vrijblijvend, iedereen doet mee naar vermogen, maar werk met behoud van uitkering dient gericht te zijn op duurzame reïntegratie: de overheid is er om mensen vooruit te helpen en niet om hen die afhankelijk zijn van een uitkering dwars te zitten.

lees meer

22-06-2012 -

Ieder talent telt!

De jeugdvisie Enschede heeft de titel meegekregen: Ieder talent telt. Daarmee kan GroenLinks het helemaal eens zijn. Deze jeugdvisie gaat echter niet zozeer over het ontwikkelen van talenten, als wel over de mogelijkheid om met je talenten een inkomen te verwerven. Ook dat vindt GroenLinks belangrijk. Zelf verantwoording nemen voor je leven en waar mogelijk zorgen voor jezelf en voor de mensen die van jouw zorg afhankelijk zijn, geeft voldoening en zelfvertrouwen.

lees meer

04-07-2012 -

GroenLinks kiest kandidaten voor Tweede Kamer: hoge plek voor geboren Enschedese Linda Voortman

Linda Voortman, geboren en getogen in Enschede, bereikte de vijfde plaats op de kandidatenlijst van GroenLinks. Hiermee is ze ook de volgende periode zeker van een plaats in de Tweede Kamer. Linda zit momenteel in de Tweede Kamer, met de portefeuilles wonen en zorg, maar ook voor Enschede heeft ze nog steeds veel belangstelling. Voor een werkbezoek aan Enschede op 28 september liggen al afspraken klaar.

lees meer

06-07-2012 -

De speeltuin: lekker spelen dicht bij huis

Enschede heeft nog 18 speeltuinen. Zorgvuldig omgaan met beheer, met mensen en materiaal zorgt dat er voor weinig geld fijn gespeeld kan worden. Maar een speeltuin is meer: binding in de buurt, bakermat voor verenigingen, plaats voor allerlei activiteiten en ruimte voor stage- en werkervaringsplekken. En niet te vergeten, een prima plaats voor de Jeugd ViVa vakantiespelen.

lees meer

06-07-2012 -

Infoavond NOEK levert genoeg vuur voor raadsdebat

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse geeft vertekend beeld

Gisteravond werd een informatieavond gehouden over de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (kortweg NOEK). De nieuwe variant op de Noordwest-Tangent die bij de coalitiebesprekingen weer onderuit de lade is gehaald. De opkomst was groot, waarbij de meeste vragenstellers tegen de nieuwe weg leken te zijn. GroenLinks blijft ook tegenstander van deze nieuwe wegverbinding, en heeft tijdens de bijeenkomst genoeg munitie opgedaan voor een stevig raadsdebat na het reces.

lees meer

06-07-2012 -

Na de vakantie weer verder met een lastige klus

Het lijkt misschien eenvoudig, telkens weer afwegen de argumenten voor en tegen van de voorliggende voorstellen en nu en dan zelf een voorstel indienen. Maar het raadswerk is een zware klus. Een belangrijke oorzaak is het politieke gehalte van de informatie die de gemeenteraad ontvangt. Zelden rijzen er geen vraagtekens bij de raadsleden over informatie en voorstellen van het college. Het betreffen meestal vragen over alternatieven, de betrouwbaarheid van de geboden analyse en de volledigheid van informatie. Deze onderwerpen beheersten ook de afgelopen week.

lees meer

24-08-2012 -

28 augustus discussie tussen GroenLinks en SP over Europa

Op dinsdag 28 augustus zullen Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) en landelijk secretaris Hans van Heijningen (SP) onder leiding van Henk Nijhof discussiëren over Europa en de rol en betekenis van Nederland hierin. Europa is één van de verkiezingsthema’s voor 12 september en daarmee een interessant en belangrijk thema voor een debat.

lees meer

29-08-2012 -

GroenLinks Enschede nodigt je uit voor een middag met Linda Voortman

Op zaterdag 1 september komt Linda Voortman, Tweede Kamerlid en kandidaat Kamerlid voor GroenLinks(nr. 5 op de lijst), naar Enschede. Onder het motto ‘maak de democratie toegankelijk’ gaat Linda in gesprek met mensen met een beperking, onder andere over de (on)mogelijkheden voor hen om te gaan stemmen. Ook wil zij graag met u in gesprek over de toekomst van de zorg.

lees meer

05-09-2012 -

Vragen verdringing van werk

GroenLinks ontvangt aanhoudend signalen over verdringing van reguliere en aangepaste reguliere arbeidsplaatsen doordat de gemeente Enschede uitkeringsgerechtigden laat werken met behoud van uitkering. Werken met behoud van uitkering dient volgens de Wet werk en bijstand (Wwb) additioneel te zijn. Dat betekent dat werken met behoud van uitkering niet ten koste mag gaan van reguliere arbeidsplaatsen of van beschikbare arbeidsplaatsen voor bijvoorbeeld SW-ers.

lees meer

07-09-2012 -

GroenLinks campagnetour bezoekt Enschede

De verkiezingstournee van GroenLinks bezoekt op vrijdag 7 september het Ei van Ko in Enschede. GroenLinks trekt met kandidaat-Kamerleden, een decor van reuzegrote letters GROENLINKS en een enthousiaste groep vrijwilligers door het land. Met de tour reizen kamerlid Rik Grashoff (nr 6 op de kandidatenlijst), Henk Nijhof en Thijs de la Court mee. In totaal maakt de tour ruim 50 stops door heel Nederland.

lees meer

05-09-2012 -

De tijd is nu

Op 12 september zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De peilingen voorspellen tot op heden zetelverlies, maar duidelijk is ook dat meer kiezers deze keer linksaf slaan. Nu ook Nederland het zwaar heeft met de crisis en na de verschrikkingen van Rutte met zijn gedoogcoalitie, leidt dat binnenkort hopelijk tot een grote opluchting. Indien een linkse partij de grootse wordt, heeft GroenLinks een goede kans in de regering te komen. Zeker nu we met z'n allen keihard campagne moeten voeren, bekijk ik het graag van de positieve kant.

lees meer

07-09-2012 -

De Scholingsboulevard mislukt, wat nu?

Er staan drie mooie ufo’s in Enschede, maar het onderwijsconcept waarvoor zij gebouwd zijn, is alweer achterhaald. De gebouwen moesten uitdagend zijn en het beste uit de leerlingen halen en de aansluiting VMBO-MBO verbeteren. Helaas is dat niet gelukt en heeft de Scholingsboulevard vanaf het begin te weinig leerlingen. Hierdoor zijn financiële tekorten ontstaan en wordt de gemeente (weer) gevraagd fors bij te springen met 4,8 miljoen.

lees meer

07-09-2012 -

Een nieuwe stedelijke koers?

Afgelopen maandag presenteerde het college het resultaat van een zomerreces doorwerken: Het voorstel "stedelijke koers". Naar aanleiding van de raadsenquête grondbeleid heeft de raad het college de opdracht gegeven alle projecten tegen het licht te houden en op basis daarvan een keuze voor te leggen welke wel en niet moeten worden voortgezet.

lees meer

28-09-2012 -

Schoolschaatsen helpt IJsbaan Twente

Al sinds de opening van IJsbaan Twente in 2008, kampt deze met tekorten. Als eerste is daar de ijsbaan zelf verantwoordelijk voor. Zij moet creatief omgaan met de mogelijkheden van de ijshal om meer inkomsten te genereren. Maar het college is bereid mee te denken over maatregelen, die de tekorten terugdringen.

lees meer

28-09-2012 -

Discussienota monumenten en erfgoed

Komende maandag wordt de discussienota monumenten en erfgoed in de stedelijke commissie behandeld. Het college beschrijft in deze nota diverse beleidsopties en doet een voorstel welke wel en niet uit te voeren. GroenLinks is blij met de groeiende aandacht voor onze monumenten en cultureel erfgoed. Deze bepalen voor een aanzienlijk deel de sfeer en uitstraling van onze gemeente.

lees meer

28-09-2012 -

Financiële open plekken in cultuurplan Enschede

GroenLinks maakt zich zorgen over de toekomst van een aantal culturele instellingen in Enschede. Op dit moment bestaat de nodige onzekerheid, onder meer bij poppodium Atak. GroenLinks wil dat er duidelijkheid komt en dat het College de problemen oplost. Als dat niet gebeurt zal het duidelijk moeten maken welke keuzes de raad heeft.

lees meer

10-10-2012 -

Uitnodiging voor vertoning film 'Les neiges du Kilimanjaro'

Ieder jaar reikt het Europees Parlement de LUX-Filmprijs uit aan een film die het publieke debat over Europese waarden aanwakkert. In 2011 won de film ‘Les neiges du Kilimanjaro’ van Fransman Robert Guédiguian de prijs. Het Europees Parlement Informatiebureau nodigt u uit om de film te komen bekijken! De toegang is gratis, maar er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Zorg dat u er op tijd bij bent, want er zijn maar 79 beschikbare vrijkaarten.

lees meer

10-10-2012 -

GroenLinks stelt vragen preventie ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een groot probleem, 5,6% van de boven 65-jarigen is hier slachtoffer van. Vaak ligt de leeftijd boven de 80 jaar. Om ouderenmishandeling te signaleren en te melden, gaat Mediant trainingen geven. Het gaat dan om werkers in de gezondheidszorg. Maar ook bij mensen die geholpen worden door mantelzorgers komt ouderenmishandeling voor, 90 % van de plegers heeft een familieband met de mishandelde.

lees meer

12-10-2012 -

De partij opbouwen vanuit de basis

GroenLinks Enschede baalt van de manier waarop de partij de afgelopen tijd in het nieuws is gekomen. Na de ongelofelijke dreun op 12 september resulterend in een historisch verlies van zes zetels in de Tweede Kamer, heeft GroenLinks met het aftreden van Jolande Sap en de wijze waarop het partijbestuur daarin heeft geopereerd, het dieptepunt bereikt. GroenLinks Enschede is desondanks strijdbaar en richt haar blik op de toekomst.

lees meer

26-10-2012 -

Scholingsboulevard moet het beste uit jongeren halen!!

Bij de start van de scholingsboulevard waren de verwachtingen hoog gespannen. Deze uitdagende schoolgebouwen zouden het beste uit de leerlingen halen. Voortijdig schoolverlaten zou voorkomen worden en iedere VMBO-leerling moest met een startkwalificatie van school. De aansluiting tussen VMBO en MBO zou sterk verbeteren, evenals de aansluiting met de arbeidsmarkt.

lees meer

26-10-2012 -

Onderzoek NOEK onvolledig, onjuist en onrealistisch

Maandag wordt in een lange raadsvergadering onder andere de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK) behandeld. Van de coalitiepartijen stelde alleen het CDA enige vraagtekens, maar dan vooral bij het draagvlak onder de omwonenden en niet zozeer bij de kwaliteit van de analyse zelf. De MKBA is echter onvolledig, onjuist en onrealistisch en geeft daardoor een sterk vertekend beeld van de verhouding tussen kosten en baten. GroenLinks zal maandag via een motie de raad vragen om deze tekortkomingen van de MKBA uit te spreken, en te concluderen dat deze MKBA daarom niet als onderbouwing van enig raadsvoorstel kan dienen.

lees meer

26-10-2012 -

Er is geen enkele reden om te bezuinigen op het armoedebeleid

Zoals GroenLinks heeft voorspeld, werkt sinds de verlaging van de langdurigheidstoeslag het gemeentelijke armoedebeleid niet goed meer. De bijzondere bijstand biedt onvoldoende mogelijkheden om het relatief lage budget dat Enschede voor armoede beschikbaar stelt, ook aan de armen te kunnen geven. Het geld blijft bij de gemeente. De conclusie die daaruit getrokken moet worden is niet dat dit geld kan worden wegbezuinigd, zoals het College in de concept begroting 2013 voorstelt, maar dat onderzocht moet worden hoe het armoedebeleid weer effectief gemaakt kan worden.

lees meer

16-11-2012 -

Zorg over zorg

In het regeerakkoord staat dat diverse nieuwe zorgtaken aan gemeenten worden overgedragen. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. De gemeente kan in veel gevallen goed bepalen wat iemand nodig heeft en onnodige bureaucratie voorkomen. Maar helaas, vaak is er daarbij sprake van een bezuinigingsopgave. Tijdens de programma begroting heeft GroenLinks geprobeerd om 1 miljoen euro vrij te maken om de ergste bezuinigingen op te vangen. Helaas kreeg GroenLinks hiervoor geen meerderheid.

lees meer

14-11-2012 -

Coalitie niet op toekomst voorbereid

Als we niet zijn voorbereid op nog een aantal jaren crisis en niet op de nieuwe taken die op de gemeente afkomen, dan is dat voor GroenLinks reden genoeg om tegen de begroting te stemmen. Dat was mijn laatste zin bij de begrotingsbehandeling afgelopen maandag, waarbij de slechte financiële positie van de gemeente recht tegenover het coalitieakkoord kwam te staan. GroenLinks diende een 'tegenbegroting' in omdat wij 1) meer geld in reserve willen houden; 2) sociaal en groen beleid willen en 3) voldoende prioriteit voor nieuwe zorgtaken en de transitie van de sociale werkvoorziening.

lees meer

23-11-2012 -

Uitnodiging provinciale bijeenkomsten Overijssel 19 en 15 december

De nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen en het daaropvolgende vertrek van Jolande Sap en het partijbestuur hebben veel los gemaakt bij de leden. De woede, teleurstelling en frustratie was bij veel mensen erg groot en lijkt nu wat te zijn omgeslagen in ontevredenheid en gelatenheid. Dat is heel begrijpelijk, maar uiteraard onwenselijk. GroenLinks Overijssel heeft daarom besloten om tot actie over te gaan. Nu.

lees meer

16-11-2012 -

Coalitie blijft blind geloven in ambities

Afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen PvdA-VVD-CDA-BBE de Programmabegroting 2013-2016 vastgesteld. De inbreng van de oppositiepartijen was aan dovemansoren gericht. De coalitie blijft blindelings vasthouden aan alle ambities uit het coalitieakkoord en brengt Enschede daarmee aan de rand van de financiële afgrond. We moeten maar hopen dat zich de komende jaren geen tegenvallers voordoen.

lees meer

23-11-2012 -

Vragen over gevolgen landelijke bezuinigingen in zorg voor Enschede

De raadsfractie van GroenLinks Enschede wil graag dat er snel duidelijkheid komt over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor Enschede. Er staan grote veranderingen in voor de gemeente en haar inwoners. Volgens GroenLinks is het zaak die gevolgen zo snel mogelijk duidelijk te hebben en daarom stelt zij daar schriftelijke vragen over.

lees meer

30-11-2012 -

GroenLinks wil heldere keuzes in het veiligheidsbeleid van Enschede

De eerste Opinie053 stond in het teken van het veiligheidsbeleid. Het onderwerp staat nu goed op het netvlies van de raadsleden, in elk geval (nog) beter dan voorheen. We leerden dat onze burgemeester er niet van houdt om 'de stad blauw te verven' als de openbare orde in het geding is en dat hij het belangrijk vindt dat mensen die op het verkeerde pad zijn, aangepakt worden maar ook dat ze de kans krijgen om het beter te gaan doen. Een integrale aanpak vindt hij belangrijk, maar kan worden versterkt. Het zijn algemene uitgangspunten maar wel goed om eens over te horen, aangezien we maar weinig zicht hebben op de manier waarop de burgemeester zijn gezagsrol invult.

lees meer

30-11-2012 -

Vervoer kinderen naar het speciaal basis onderwijs

Niet alle kinderen kunnen naar de school die dicht bij hun huis staat. In Enschede wonen 700 kinderen die een handicap hebben waardoor zij altijd met aangepast vervoer naar school moeten. Deze vorm van vervoer blijft beschikbaar, dat staat niet ter discussie. Anders is het met 500 kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, maar waarvan niet vast staat dat zij aangepast vervoer nodig hebben. Voor hen wil de gemeente bezuinigen op vervoer. Hoe dat moet gebeuren, daar moet de gemeenteraad in december over beslissen.

lees meer

30-11-2012 -

GroenLinks blij met Van Agteren, niet met de NS

PvdA, GroenLinks en anderen wilden het er niet bij laten zitten. Enschede zou een slechte beurt hebben gemaakt als tijdens Serious Request niet was voorzien in extra reismogelijkheden rond middernacht. Dat geldt ook voor de NS, maar die conclusie heeft men pas getrokken na de nodige persaandacht. Gelukkig heeft wethouder Van Agteren met de NS en Oad alsnog afspraken gemaakt over extra reismogelijkheden. Hulde daarvoor, niettemin is dit gebeuren een goede gelegenheid om de dienstregeling voor Enschede nog eens stevig onder de aandacht te brengen.

lees meer

30-11-2012 -

Blij met terugkeer naar de basis

Sinds de verkiezingsnederlaag van GroenLinks is er veel door en over onze partij gesproken. Heeft GroenLinks nog wel een eigen geluid? Is de partij nog wel relevant? Vragen die veelvuldig door de media werden gesteld, en soms ook door dezelfde media beantwoord. Na enkele weken in de luwte te hebben verkeerd, heeft Bram van Ojik, sinds het vertrek van Jolande Sap fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de aandacht opgezocht middels een brief naar alle leden, een interview in de Volkskrant en een optreden bij Pauw en Witteman. De centrale boodschap luidt het contact met de achterban verbeteren en de GroenLinks-visie concreter maken.

lees meer

04-12-2012 -

GroenLinks wil duurzame ontwikkeling voormalige vliegbasis

Nu de aanbesteding van Luchthaven Twente mislukt is, wordt het tijd voor een duurzame invulling van het gebied van de voormalige luchtmachtbasis. Na ruim 8 jaar tunnelvisie van bestuurders en plannenmakers, kan er eindelijk gewerkt worden aan een duurzaam plan dat economisch haalbaar is.

lees meer

14-12-2012 -

Bezuinigingen in de zorg

GroenLinks Enschede heeft grote zorgen over de bezuinigingen die in het regeer akkoord staan. GroenLinks vindt het belangrijk om de gevolgen hiervan zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. Ze heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld en ontving deze week de antwoorden. Helaas, ook het college kan nog weinig duidelijkheid geven over wat de bezuinigingen voor Enschede en haar inwoners zullen gaan betekenen.

lees meer

14-12-2012 -

Nieuwe dienstregeling NS slecht voor Enschede

Afgelopen zondag is de nieuwe dienstregeling van de NS en andere vervoerders ingegaan. Een dienstregeling met veel wijzigingen, die voor Enschede veelal negatief uitvallen. Een groot deel van Nederland komt 10 tot 12 minuten verder weg te liggen en om de laatste trein naar Enschede te halen moet je veelal eerder vertrekken. GroenLinks vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat de treinverbindingen naar 11e stad van Nederland zo sterk verslechteren en hoopt dat de NS met verbeteringen komt.

lees meer

14-12-2012 -

GroenLinks heeft geen medelijden met krokodillentranen mislukte aanbesteding

Zowel in Enschede als in Overijssel heeft men nog niet de moed gehad om de juiste conclusies te trekken uit de mislukte aanbesteding van Luchthaven Twente. Er wordt heel wat afgetreurd want formeel is de aanbesteding mislukt, maar door de tranen heen is de hoop nog van vele gezichten af te lezen. De coalities in Enschede en Zwolle huilen dikke krokodillentranen. Toegeven dat het luchthavenplan een luchtkasteel was, daarvoor is het nog te vroeg. GroenLinks heeft geen medelijden met krokodillentranen en vindt dat er geen tijd is voor een rouwperiode.

lees meer

23-12-2012 -

GroenLinks opent meldpunt vuurwerkoverlast.nl

Wie zich stoort aan vuurwerkvandalisme, harde knallen of stinkende kruitdampen met Oud en Nieuw, kan vanaf vandaag zijn ergernis daarover kwijt op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. De website is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties, die in hun gemeenten de strijd hebben aangebonden tegen vuurwerkoverlast.

lees meer

Terug