Netwerkstad blijft geloven in resultaten uit het verleden

29-11-2013

In de tijd dat Sinterklaas in het land is, is enig wensdenken altijd gebruikelijk. Enschede en de Netwerkstad doen hier met de actualisatie van de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente volop aan mee. De Netwerkstad verwacht de komende jaren een aanzienlijk areaal aan bedrijventerreinen te kunnen ontwikkelen, en lijkt met die verwachting voorbij te gaan aan de veranderde economische realiteit.

Op 24 januari 2011 is de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente 2010 door de raad vastgesteld. GroenLinks stemde destijds tegen de visie omdat we de gebruikte prognoses onrealistisch hoog vonden en omdat we de Usseler Es niet willen ontwikkelen tot bedrijventerrein. Met de raadsenquête grondbeleid zijn we in het eerste bevestigd: Enschede gebruikte vaker te hoge prognoses om daarmee haar grote ambities te kunnen onderbouwen, en vroeg zelden een 'second opinion' om een realistischer beeld te verkrijgen.

Nu, bijna 3 jaar later, ligt een eerste actualisatie van de bedrijventerreinenvisie voor. Wat schetst onze verbazing? Hoewel we in één van de grootste economische crises ooit zitten, is de prognose voor de vraag naar bedrijventerreinen nog verder naar boven bijgesteld. En opnieuw ontbreekt een kritische blik of 'second opinion'. De Netwerkstad lijkt met de bedrijventerreinenvisie gewoon op de oude weg door te gaan en de conclusies en aanbevelingen van de raadsenquête te negeren.

Het feit dat de crisis van de afgelopen jaren nog niet tot de opstellers van het rapport lijkt te zijn doorgedrongen blijkt wel uit een zinsnede als "De belangrijkste reden (van deze hogere ruimtevraag) is dat de Netwerkstad in de afgelopen jaren een veel betere werkgelegenheidsontwikkeling heeft laten zien dan drie jaar geleden was verwacht." Met de 'afgelopen jaren' wordt hier de periode 2006 tot 2010 bedoeld, en uit de werkgelegenheidscijfers blijkt inderdaad dat de Netwerkstad het in die periode beter deed dan het landelijke gemiddelde. Dat we ondertussen drie jaar verder zijn en in een geheel andere economische situatie verkeren, wordt niet vermeld. In één van de aanbevelingen stelde de raadsenquêtecommissie niet voor niets "Omdat de markt structureel is veranderd zijn prognoses op basis van het verleden niet meer maatgevend". Dit lijkt bij de opstellers niet te zijn doorgedrongen. De positieve cijfers uit de periode 2006-2010 zijn reden de prognoses fors naar boven bij te stellen, maar de negatieve cijfers van de recentere jaren zijn blijkbaar geen reden om de prognoses te verlagen. In een laatste aanvulling op de visie wordt slechts verondersteld dat de uitgifte als gevolg van de crisis over een iets langere termijn wordt uitgesmeerd, maar de totale prognose wordt daarbij gewoon overeind gehouden.

De gevolgen van huidige omstandigheden in de markt, zoals de relatief hoge leegstand van bedrijfspanden, de grote klappen die de Twentse bouwsector te verduren heeft gehad of het feit dat banken momenteel veel terughoudender zijn met het verstrekken van subsidies aan het MKB, worden in de visie niet beschreven. Enschede en de Netwerkstad blijven uitgaan van prognoses en methodieken die voor de crisis best realistisch kunnen zijn geweest, maar waarin de veranderde situatie geen rol lijkt te hebben. Het alom bekende credo "resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst" had daarom niet misstaan als bijsluiter bij de bedrijventerreinenvisie. GroenLinks zal bij de bespreking van de visie de ontbrekende kritische blik hanteren en vragen naar een 'second opinion:' een herberekening door een ander bureau, waarin wel de gevolgen van de crisis zijn meegenomen.

Robin Wessels

terug