De afgelopen vier jaar als raadslid zijn me prima bevallen. Het was een eer om namens GroenLinks in de gemeenteraad te mogen knokken voor een groener en socialer Enschede. De komende vier jaar zal ik hier graag en me met volle overtuiging mee verder gaan.

Als woordvoerder stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, leefomgeving en duurzaamheid ben ik in raad en commissies veel aan het woord geweest, heb de GroenLinkse visie breed uitgedragen en een groot aantal moties en amendementen ingediend. Ik heb veelvuldig aandacht gevraagd voor ondermeer fiets, openbaar vervoer en duurzaamheid, en duidelijk stelling genomen tegen onder meer aanleg van de NOEK en bebouwing van de Usseler Es.

 

Ondanks dat we in de oppositie zitten is het regelmatig gelukt in de raad een meerderheid te vinden voor onze voorstellen. Zo zijn van mij onder andere voorstellen aangenomen omtrent aanpak van leegstand, onderzoek zonnepanelen op het Regionaal Bedrijventerrein Twente, aanscherping fietsvisie, niet verharden van de Hegebeekweg en stoppen met gif bij onkruidbestrijding. Ook heb ik er mede voor gezorgd dat sinds kort in alle raadsvoorstellen een paragraaf duurzaamheid is opgenomen.

Van september 2011 tot juni 2012 was ik lid van de raadsenquête-commissie grondbeleid en heb daarmee een belangrijke rol gehad in het mede vormgeven van nieuw, realistischer grondbeleid.

Al met al kijk ik tevreden terug op mijn eerste vier jaar in de gemeenteraad, en kijk ook graag vooruit naar de volgende vier jaar. Want er moet nog veel gebeuren.
Op veel onderwerpen staat de gemeente nog maar aan het begin van een jarenlang proces. Duurzaam beleid staat wel op papier, maar moet grotendeels nog gerealiseerd worden:
- De gemeentelijke duurzaamheidsvisie "Nieuwe Energie voor Enschede" is al in de voorgaande raadsperiode, onder GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee, opgesteld. De afgelopen periode zijn de makkelijk haalbare doelen gerealiseerd, maar om de gewenste CO2-reductie in 2020 te halen ligt er in de volgende raadsperiode nog een zeer stevige opgave. Ik wil me inzetten om de energie-doelen voor 2020 ook werkelijk te realiseren.
- De fietsvisie is twee jaar geleden in de raad vastgesteld, maar het overgrote deel van de uitvoering zal in de periode 2014 tot 2020 plaatsvinden. Ik wil er voor waken dat zowel de doelen als budgetten overeind blijven en er waar nodig wordt bijgestuurd, zodat we in 2020 met recht kunnen zeggen dat Enschede een echte fietsstad is geworden.
- Het grondbeleid is naar aanleiding van de raadsenquête hervormd en risico's worden veel meer vermeden, maar de komende jaren zullen moeten uitwijzen of we als gemeente nu echt crisis-bestendig plannen kunnen maken of dat er nog verder moet worden bijgestuurd. Ook hier wil ik met mijn ervaring uit de raadsenquête en kennis van ruimtelijke ontwikkeling zorgen dat de aanbevelingen van "Grip op Grond" in het beleid voor de komende jaren blijven doorklinken.

De komende jaren zullen in mijn portefeuille veel voor GroenLinks belangrijke onderwerpen langskomen. Ruimtelijke plannen als de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK), Usseler Es en het Vaneker, maar ook groene thema's als onderhoud in de openbare ruimte, afvalscheiding en windmolens zullen de komende jaren volop in de schijnwerpers staan. Onderwerpen waarop ik de afgelopen vier jaar als woordvoerder stevige bijdragen heb geleverd maar het helaas niet lukte de coalitieafspraken te doorbreken. Met een goede verkiezingsuitslag liggen op veel van deze thema's na 19 maart zeker kansen voor een GroenLinkser beleid.

Ook de komende vier jaar zal ik graag, namens GroenLinks, in de gemeenteraad blijven knokken voor een groener en socialer Enschede.