Afgelopen maandag stond het vernieuwde evenementenbeleid op de agenda van de stedelijke commissie. In dit evenementenbeleid worden de randvoorwaarden voor evenementen beschreven, zoals geschikte terreinen, toegestane geluidsniveaus, etc. Het grootste discussiepunt betrof de voormalige luchthavenlocaties Oostkamp en Strip. Insprekers van Landschap Overijssel, Stichting Lonnekerberg, stichting Lonnekerland en VOLT uitten hun grote zorgen over mogelijke grootschalige en overlast gevende evenementen op deze plek in het buitengebied. GroenLinks deelt deze zorgen en zal de belangen van landschap en natuur blijven behartigen.

 

De locaties Oostkamp en Strip liggen midden in het groene hart van Twente en aangrenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een groot deel van het voormalige luchthaventerrein wordt voor miljoenen euro's heringericht tot nieuwe natuur. De Oostkamp is aan drie zijden omgeven door de bestaande natuur van de Lonnekerberg; de Strip is zelfs geheel omsloten door de EHS en grenst enerzijds direct aan de bestaande natuur (Lonnekerberg) en anderzijds direct aan de nieuw aan te leggen natuur. Activiteiten en evenementen op de Oostkamp en Strip zullen dus een grote uitstraling hebben op deze aangrenzende natuurgebieden.

Eén van de soorten waarvoor specifiek aandacht is bij het aanleggen van de nieuwe natuur is de veldleeuwerik. Een zangvogel die 50 jaar geleden zeer algemeen voorkwam, maar waarvan de populatie sindsdien met ruim 90% is afgenomen en nog steeds verder afneemt. De veldleeuwerik wordt echter bij een geluidsniveau van 42 dB al verstoord. Het organiseren van lawaaierige evenementen en activiteiten op een terrein direct aangrenzend aan deze nieuwe natuur is dus niet alleen slecht voor de natuur, maar maakt ook een deel van de gedane investeringen op slag waardeloos.

GroenLinks is daarom van mening dat de toekomstige activiteiten passend dienen te zijn voor het buitengebied en geen overlast mogen genereren voor de omliggende oude en nieuwe natuurgebieden. In de wandelgangen genoemde activiteiten als een motorcross- of rallyterrein, maar ook andere activiteiten of evenementen die veel geluid of andere vormen van overlast veroorzaken, kunnen wat GroenLinks betreft dus niet aan de orde zijn. GroenLinks ziet vooral mogelijkheden voor zorg, gezondheid, educatie, innovatie en recreatieve activiteiten die aanzienlijk minder uitstraling hebben op de directe omgeving.

In een eerdere conceptversie van het evenementenbeleid, besproken voor het zomerreces, stelde het college voor de Strip en Oostkamp aan te wijzen als evenementenlocaties met verregaande mogelijkheden. Gelukkig heeft het college de aanwijzing van de Strip opgeschort om besluitvorming rond het nieuwe bestemmingsplan af te wachten. Voor Oostkamp/Hangar 11 blijft vooralsnog het eerder in de raad vastgestelde projectafwijkingsbesluit leidend, waarin met name m.b.t. geluid strikte regels zijn opgenomen.

Enige geruststelling voor de toekomst biedt dit echter niet, want ADT en de nieuwe eigenaar van Eck schijnen grootse plannen voor de genoemde locaties te hebben. GroenLinks zal bij het bestemmingsplan en andere voorstellen, die op deze locaties betrekking hebben, waken dat de belangen van landschap en natuur gewaarborgd blijven en er dus een invulling komt met activiteiten die passend zijn voor het buitengebied.