De komende raadsvergadering staan er een aantal ingrijpende raadsvoorstellen op de agenda: budget burgerkracht, de verordening WMO en de verordening Jeugdhulp. De overeenkomst tussen deze drie stukken is dat ze allemaal als uitgangspunt hebben dat de burgers van Enschede vanaf 2015 meer zelf moeten gaan doen. Zo wordt in het raadsvoorstel “budget burgerkracht” een deel van de subsidie van welzijnsorganisatie Alifa teruggenomen en ingezet voor het flexibele budget burgerkracht.

Dit moet leiden tot een verhoogde burgerparticipatie, waarin buurtbewoners en andere vrijwilligers onder de leiding van professionals aan de slag gaan op het gebied van welzijn. De verordening WMO en Jeugdhulp hebben als criterium dat zorg enkel wordt verleend wanneer de hulpvraag niet door middel van de naaste omgeving van de zorgvrager kan worden opgelost.

GroenLinks is in principe een voorstander van burgerparticipatie. Er zijn in Enschede al heel veel mensen die zich inzetten voor de zorg en het welzijn van medeburgers, door mantelzorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen. Wij vragen ons echter af of de gemeente ervan uit mag gaan dat burgers het welzijnswerk op zullen pakken, wanneer de gemeente besluit te bezuinigen. Zorgt een terugtrekkende overheid inderdaad voor meer burgerparticipatie? Of is het enkel een manier om flink te bezuinigingen op de zorg- en welzijnstaken van de gemeente?

Deze aanpak is niet uniek voor Nederland. De Britse premier Cameron is een voorvechter van het  politiek – ideologische gedachtegoed “Big Society”. Het doel van dit programma, zo valt te lezen in een opiniestuk van Aletta Winsemius en Jan Steyaert op socialevraagstukken.nl,  is de eigen kracht van lokale gemeenschappen te versterken,  het welzijnswerk meer in handen te geven van de burgers en maatschappelijk participatie te bevorderen. Er is echter ook veel kritiek, zo zou het programma niet meer zijn dan een bezuiniging, stimuleert het de overheid niet zelf te innoveren en verwacht het vooral een bijdrage van de zwakkeren in de samenleving, i.e. de mensen die de zorg nodig hebben, en niet van de meer welvarende burgers. Daarnaast wekt het de indruk dat mensen die een beroep op de verzorgingsstaat profiteurs zijn die weigeren een oplossing in de eigen omgeving te zoeken.

GroenLinks ziet ook in Enschede de gevaren van een terugtrekkende overheid. Begrotingen worden sluitend gemaakt door fors te bezuinigingen met de gedachte dat het uiteindelijk, doordat burgers gaan participeren waar de overheid bezuinigt, wel goed komt. In 2012 promoveerde Marja Jager - Vreugenhill op dit onderwerp met haar proefschrift “Nederland participatieland?”. Hierin concludeert zij dat sociale cohesie in een wijk niet leidt tot meer zorg. Daarnaast is er geen enkele wetenschappelijk bewijs dat een terugtrekkende overheid inderdaad leidt tot een meer participerende samenleving. Daarnaast verzuimt de overheid de mensen die het straks moeten gaan doen, namelijk de burgers, voldoende te informeren over deze cultuuromslag.

GroenLinks is dan ook van mening dat we niet te veel moeten steunen op de gedachte dat de burgers de zorg- en welzijnstaken wel op gaan pakken vanaf 2015. Als namelijk blijkt dat dit niet geval is, zijn de bezuinigingen op de zorg en de welzijnsorganisaties inderdaad niet meer geweest dan forse bezuinigingen.