Afgelopen maandag in de Stedelijke Commissie kondigde GroenLinks al aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn die we op de concept begroting zullen voorstellen bij de begrotingsbehandeling. Er zijn goede alternatieven mogelijk voor de bezuinigingsvoorstellen van het college.

Na alle inspanningen van de afgelopen veertig jaar, ligt het niet voor de hand dat deze coalitie binnen een paar jaar de problemen op de arbeidsmarkt oplost. Ondanks nieuwe initiatieven die worden ontwikkeld en die door GroenLinks van harte worden gesteund, zullen de inkomens van duizenden mensen in Enschede voorlopig rond het sociale minimum blijven zweven. Helaas is dat in een flink deel van de gevallen levenslang. Het College daarentegen meent de bestaande inkomensondersteuning (nu al) te moeten beschouwen als tegenwerking bij het verminderen van het aantal mensen in de bijstand.

GroenLinks is ervan overtuigd dat de gemeente een springplank moet bieden voor diegenen die niet zelfstandig hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar een vangnet is ook hard nodig. Het College heeft geen knop waaraan gedraaid kan worden, zodat situaties waarin langdurig sprake is van zeer lage inkomsten niet meer voorkomen. In een brief van afgelopen vrijdag, schreef het College daarover: "Inclusief geldende, landelijke toeslagen is het sociaal minimum in veruit de meeste gevallen toereikend om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Ofwel: om huur, gas, water, elektra, de zorgverzekering en de dagelijkse boodschappen te kunnen betalen. Ook zogeheten vervangingsuitgaven (bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of de kosten van een geplande verhuizing) vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner en dienen betaald te worden van het minimumloon of de uitkering. In het kader van het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze inwoners, spreekt het college bewust niet meer over armoede in relatie tot het sociaal minimum."  
Wie langdurig alleen maar de dagelijkse boodschappen in huis kan halen, die leeft volgens onze begrippen in armoede. Men gaat uit van kortdurende inkomensondersteuning, helaas is dat voorlopig niet genoeg. Volgens het College zijn er geen andere opties om de begroting sluitend te maken dan te bezuinigen op armoedebeleid, maar volgens GroenLinks zijn die er wel.

Verkeersinfrastructuur is een grote post op de begroting. Wij zullen een structurele bezuiniging van slechts 10% voorstellen. Dat betekent 10% minder nieuwe projecten en beleid. Daarmee kan de noodzaak van bezuinigen op inkomensondersteuning al grotendeels worden weggenomen. Veel gemeenten willen minder risico lopen en meer aan de markt overlaten bij hun ruimtelijke ontwikkeling. Ook willen gemeenten geen onnodige bureaucratie opleggen en daarom vaker werken met meer schetsmatige ontwikkelplannen. Ruimtelijke ontwikkeling kan daardoor met minder middelen toe.

GroenLinks zal verder voorstellen om de extra bezuiniging op cultuur niet door te laten gaan. In plaats daarvan zou een taakstelling gegeven kunnen worden aan Enschede Promotie, waarbij het evenementenbeleid deels en de cultuurpromotie overgedragen kunnen worden aan de culturele instellingen.
Volgende week meer.