Als ware meesteronderhandelaar is het Bernard Wientjes met zijn commissie gelukt een visie op de voormalige vliegbasis van Twente op te stellen die voor velen acceptabel is. Het centraal staande advies is om economische ambities te blijven houden met het gebied en ook GroenLinks is daar voor. GroenLinks onderschrijft de door de commissie benoemde sterkte punten van Twente en het advies om daar met de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis bij aan te sluiten. We onderstrepen de succesvoorwaarden die door de commissie zijn genoemd: uniciteit, behouden van groene en historische kwaliteiten in het gebied, samenhang in het gebied en meer publiek-private samenwerking. Tegelijkertijd constateren we dat (hoewel de soms koortsachtige reacties misschien anders doen vermoeden) op dit moment nog niet duidelijk is wat reële ontwikkelmogelijkheden zijn en dat nog enkele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

De commissie ziet mogelijkheden in het luchthaventerrein, die onderscheidend zijn en een bijdrage leveren aan de economische structuur van Twente. Beseft wordt dat in Twente genoeg ruimte beschikbaar is op bedrijventerreinen, maar de verwachting die de commissie uitspreekt is toch dat rond de landingsbaan een unieke 'broedplaats' voor technologie kan ontstaan. Hoe lastig dat misschien ook is te realiseren. GroenLinks wil niet op voorhand sceptisch zijn en onderschrijft daarom het advies de mogelijkheden te onderzoeken om inderdaad iets nieuws te creëren. GroenLinks denkt daarbij ook aan combinaties met groene technologie: de grote beschikbare vlakke ruimten zijn uniek en uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld (onderzoek naar) zonne-energie en duurzame gewassen ('Solar Base Twente'). Sowieso geven volgens ons belangrijke natuurwaarden en leefbaarheid de kaders aan voor de toekomstige ontwikkelingen.

Uniciteit is een harde eis. Als de ontwikkeling van het luchthaventerrein geen toegevoegde waarde heeft en alleen concurrentie betekent voor bedrijventerreinen in de rest van Twente, dan kiezen we er alsnog voor om rond Luchthaven Twente alle hekken van het slot te doen en de sleutels weg te gooien. Bij de ingang komt dan een bord te staan: 'Natuurpark Twente (jezelf)'.

GroenLinks wil dat nu eindelijk wordt gekozen voor samenhang in het gebied. Samenhang vergt dat opnieuw (of alsnog) moet worden nagedacht over onder meer de positie van luchtvaartactiviteiten en de activiteiten van ondernemer Van Eck in het gebied. De ontwikkeling van een 'technology base' biedt ook kansen om de bestaande natuur en landgoederen aan de noordzijde van de landingsbaan overeind te houden. De vraag is of luchtvaart de kwaliteit is die past bij een hoogwaardige 'technology base', of dat dit juist een belemmering betekent. De commissie zegt over de baan alleen dat het een unieke 'asset' is in het gebied en adviseert de mogelijkheid te bestuderen om deze te blijven gebruiken. Bij GroenLinks roept voortzetting van het huidige gebruik van aanwezige infrastructuur de vraag op wie er gaat exploiteren. Volgens Wientjes is er geen sluitende business case in de markt en daarmee zijn de kosten niet gedekt.

Halverwege de werkzaamheden van Wientjes werd al duidelijk dat het uiteindelijke advies geen onderbouwing van de mogelijkheden zou geven. Voor GroenLinks heeft op dit moment de eerste prioriteit dat (los van ADT) een uitgewerkt en onderbouwd plan van aanpak wordt opgesteld. GroenLinks ziet graag dat bedrijfsleven, wetenschap en overheid samen initiatief nemen om de denkrichting van Wientjes uit te werken, de mogelijkheden na te gaan en te onderbouwen met concrete mogelijkheden in de markt. Welke combinatie van functies levert het meeste op en past op deze plek?

ADT krijgt een bescheiden rol. Daarbij is op termijn de vraag of dit samenwerkingsverband met de provincie moet blijven en onder welke voorwaarden onze gemeente eigenaar zou kunnen worden van de grond.