Een belangrijk onderwerp aan het einde van het jaar. Op 9 december werden de verordeningen participatiewet in de stedelijke commissie besproken. Voordeel is de loonkostensubsidie die straks mogelijk wordt. GroenLinks hoopt dat daarmee veel mensen met een lagere productiviteit toch aan de slag komen in een reguliere baan. Ook de invulling van de 'tegenprestatie' ziet er goed uit. Maar de teneur is toch: je hebt in Enschede dikke pech als je een uitkering of heel weinig inkomsten hebt.

Voor wie betaald werk voorlopig niet in zicht is, zijn participatiedoelen heel waardevol. Dat lijkt het uitgangspunt te zijn geweest in de verordening over de tegenprestatie. Deze term klinkt wat negatief (en zo is deze waarschijnlijk ook bedoeld), maar de inhoud van de verordening hierover is eigenlijk wel positief. De tegenprestatie richt zich volgens de verordening op maatschappelijk nuttige activiteiten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde. Daarnaast is de maximale duur beperkt en wordt iemand die vrijwilligerswerk doet of mantelzorg verleend (deels) vrijgesteld.

Bezwaren tegen de voorliggende verordeningen zijn er ook, heel veel zelfs. Ten eerste: de doelstelling bij het opstellen van de maatregelenverordening was helemaal verkeerd. Het College wilde namelijk de financiƫle opbrengst van aan uitkeringsgerechtigden op te leggen maatregelen fors verhogen. Maatregelen zijn er om de regels te bevestigen en mensen te motiveren zich daaraan te houden. Deze basis voor het instellen van maatregelen is in de voorgestelde maatregelenverordening volledig uit beeld geraakt. En dat is niet het enige bezwaar, erger zijn de gevolgen: door de hoogte van de sancties kunnen degenen die ze krijgen opgelegd compleet aan lager wal raken. Als je kijkt naar de hoogte van de voorgestelde sancties moet ook worden bedacht dat ambtenaren hierover weliswaar niet lichtvaardig beslissen, maar dat een flink aantal regels in grote mate een subjectief karakter kent. Het gaat dan bijvoorbeeld om 'onvoldoende inzet tonen'. Als je ziet wat de gevolgen van de maatregelen zijn, dan zou je verwachten dat de regels volkomen objectiveerbaar zijn. Dat is hier niet alleen niet het geval, maar ook niet mogelijk. De sancties passen volgens GroenLinks niet bij de beperkingen die inherent zijn aan de beslissingen die ambtenaren in het kader van de maatregelenverordening moeten nemen.

We krijgen regelmatig signalen van mensen die zonder ook maar iets kwaads in de zin, bijvoorbeeld iets zijn vergeten mee te sturen met een formulier en toch direct met zware sancties te maken krijgen. We kennen zelfs voorbeelden waarbij sancties worden gegeven na fouten van het werkplein zelf. Mensen voelen zich soms a priori gewantrouwd door het werkplein en de voorgestelde maatregelen maken dit alleen maar erger. Er is een trend van een steeds strenger beleid, waarin steeds meer wantrouwen en afkeuring doorklinkt. Die trend moet worden gekeerd. Het mag ook iets minder chagrijnig: als je onterecht bent gekort op je uitkering, dan zou je het geld moeten krijgen waar je recht op hebt, plus minimaal een weekendje weg.

De inkomenstoeslag komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag. In het voorstel is toegang pas na vijf jaar 100% bijstandsnorm, waarbij de hoogte van de toeslag zo laag is (114-162 euro per jaar) dat deze nauwelijks serieus valt te nemen.

In de re-integratieverordening duikt opnieuw de termijn van vier jaar werken met behoud van uitkering op. Daar was bij de klimopbanen afscheid van genomen, tot onze tevredenheid, omdat wat GroenLinks betreft na zo'n lange tijd de toegevoegde waarde van een verplichting om met een uitkering additioneel werk te doen nihil is. De termijn vinden wij om die reden te lang, maar ook omdat naarmate een participatieplaats langer wordt ingevuld de kans op verdringing van regulier werk steeds groter wordt.

GroenLinks zal tegen de voorliggende voorstellen stemmen.