Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg in hun gemeente. Nu wordt dit nog verzorgd door de provincie. Bij de jeugdzorg gaat het niet alleen over veel heel kwetsbare kinderen, maar ook over heel veel geld. Een goede reden om hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

In Twente werken 14 gemeentes samen. Het uitgangspunt is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Wanneer ouders de opvoeding niet aan kunnen wordt eerst ingezet op versterken van eigen kracht. Als dat niet voldoende is wordt er steeds meer hulp ingezet tot zo nodig de opvoeding wordt overgenomen.

De gemeente legt de nadruk op preventie en vroeg-signalering. Zij willen de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de ouders bieden. Zij gaan uit van het principe van de wijkcoach: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Op deze manier moet er een bezuinigd worden op de duurdere zware hulp. Preventie en vroeg-signalering zijn veel beter voor de kinderen, die daardoor op een eerder tijdstip geholpen worden, en dat is beter voor de gemeente, die minder geld kwijt is.

Een aantal functies zal met de 14 gemeentes samen georganiseerd worden. Dat zijn o.a. het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Ook de JeugdzorgPlus (voorheen de gesloten jeugdzorg), de jeugd-ggz (jongeren met psychische of psychiatrische problematiek) en de jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, worden gezamenlijk opgepakt. Daarnaast zal de jeugdbescherming en de jeugdreclassering regionaal gedaan worden.

Ook het werven en selecteren van pleeggezinnen moet zoveel mogelijk regionaal plaatsvinden. De cursus die de pleeggezinnen krijgen, hoort daarbij. Maar het matchen tussen kind en pleegouders wordt zoveel mogelijk plaatselijk gedaan.

Het Bureau Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 opgeheven. Het uitgangspunt is dat de gemeente waar het kind en/of de ouders wonen de zorg gaat betalen. Daarmee wordt het voor de gemeente des te profijtelijker om te zorgen voor goede hulp, zo vroeg mogelijk in het traject. Als daarmee later zware hulp voorkomen wordt hebben de gemeente en haar inwoners daarvan het voordeel.