In februari heeft GroenLinks gevraagd naar ervaringen van Enschedeërs met het zoeken naar een huurwoning. Op basis van de reacties en geluiden uit onze achterban, hebben we op 27 maart schriftelijke vragen aan het college gesteld over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor de doelgroep in Enschede. De antwoorden die we onlangs op deze vragen ontvingen, bevestigen een groot deel van onze zorgen: Je moet vooral niet te veel wensen hebben, wil je snel een huurwoning kunnen vinden. Ook blijkt dat er weinig zicht is op de ontwikkeling van de sociale huurmarkt.

GroenLinks vindt het zorgelijk dat gemeente en corporaties niet in beeld hebben hoe vraag en aanbod zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Op vragen als: "hoe heeft het aantal woningzoekenden, de lengte van de zoektijd of de huurprijs van het woningaanbod zich het afgelopen decennium ontwikkeld" kon geen antwoord worden gegeven. De gegevens waren bij de corporaties namelijk niet beschikbaar. Zonder dit soort thema's goed in beeld te hebben, is het lastig effectief beleid te voeren en goede afspraken te maken.

Als je alleen kwantitatief kijkt naar het aantal sociale huurwoningen in Enschede en het aantal bewoners/gezinnen met een laag inkomen, dan kun je inderdaad de conclusie trekken die het college al jarenlang verkondigt: In Enschede is er geen tekort aan sociale huurwoningen. Maar de realiteit ligt een stuk genuanceerder. Zijn er voldoende woningen beschikbaar in de buurten waar de vraag is? Kan de woningzoekende de gevraagde huurprijs van het aanbod wel betalen? Bestaat het aanbod vooral uit flats, of zijn er ook voldoende eengezinswoningen beschikbaar? Vragen die bij een puur kwantitatieve benadering niet aan bod komen, maar voor het functioneren van de sociale huurmarkt van groot belang zijn. En juist op dit soort punten lijken gemeente en corporaties erg weinig zicht te hebben.

Dat de sociale huurmarkt niet optimaal functioneert, wordt o.a. in de volgende passage uit de beantwoording bevestigd: "Tot op heden geven de corporaties aan dat urgent woningzoekenden in Enschede normaliter binnen 3 maanden een woning kunnen vinden, mits ze vaak reageren op aangeboden woningen en geen bijzondere woonwensen hanteren. Voor eengezinswoningen in populaire woonbuurten, die nauwelijks beschikbaar komen, is de wachttijd vanzelfsprekend veel langer." Als je wel 'bijzondere' woonwensen hebt, bijvoorbeeld dat je in een bepaalde wijk wilt wonen of een slaapkamer op de begane grond wenst, dan kan de zoektocht naar een geschikte woning ineens erg lang gaan duren.

In onze schriftelijke vragen benoemde GroenLinks een viertal signalen omtrent betaalbaarheid van huurwoningen en het stijgend aantal huurders dat het financieel moeilijk heeft, waaronder de observatie dat corporaties aan nieuwe huurders soms een veel hogere huur vragen dan de vorige huurder betaalde. In de beantwoording wordt hierover geschreven: "Het is een bekend gegeven dat de corporaties vaak de huurprijs van een woning op een marktconform niveau brengen zodra de zittende huurder vertrekt." Het probleem is echter dat 'marktconform' voor iemand in de bijstand niet betaalbaar is want de woontoeslag vergoedt slechts een percentage van het huurbedrag boven de zogenaamde aftoppingsgrens. Op de andere signalen gaat de beantwoording niet in.

Wel doet het GroenLinks goed dat het college in de beantwoording schrijft dat de gemeente onlangs een traject met de corporaties is gestart om juist specifiek te kijken naar de kwalitatieve aspecten en betaalbaarheid van het woningaanbod. De conclusies van dit traject worden na de zomer verwacht en zullen als input dienen voor de nieuwe woonvisie. GroenLinks hoopt dat het hiermee voor college en corporaties duidelijk wordt dat een voldoende aanbod meer omhelst dan alleen het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente, en dat in de nieuwe woonvisie wordt gestreefd naar een betaalbaar en gedifferentieerd aanbod, verspreid over de verschillende wijken binnen de gemeente. Voor GroenLinks zal dit één van de speerpunten zijn in de discussie over de nieuwe woonvisie.