De wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie waren de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Zo’n twintig procent van de instellingen heeft nu al langere wachtlijsten dan vorig jaar. Als oorzaak wordt de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente aangewezen. Sinds begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en daarmee ook voor de wachtlijsten. GroenLinks stelt komende week samen met de SP vragen over de situatie in Enschede.

Al jarenlang zijn de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie een probleem. Onlangs meldde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat, uit eigen onderzoek, is gebleken dat de wachtlijsten weer oplopen. Enkele instellingen hebben inmiddels te maken met een wachttijd van een jaar. Afgelopen week werd ook de tweede monitor jeugd-ggz gepubliceerd. Uit deze rapportage komt een meer divers beeld naar voren. Bij de helft van de instellingen is het aantal wachtenden vergelijkbaar met vorig jaar, terwijl de instroom is afgenomen. Voor twintig procent van de instelling geldt dat de wachtlijsten zijn toegenomen en hetzelfde percentage spreekt van een afname.

De tweede monitor jeugd-ggz laat dus een divers beeld zien wanneer het gaat om de wachtlijsten. Zij stellen dan ook dat op dit moment nog geen eenduidige conclusie kan worden getrokken over de wachtlijsten. Wat wel opvalt is dat 67% van de instellingen verwacht dat de wachtlijsten op zullen lopen als gevolg van afgesproken productieplafonds. Dit wil zeggen dat de instellingen verwachten dat het aantal jeugdigen dat een beroep zal doen op jeugdhulp hoger ligt dan waarover afspraken zijn gemaakt met de gemeente. In meerdere gemeenten zijn er al overschrijdingen. GroenLinks heeft tijdens de bespreking van het beleidsplan Jeugdhulp expliciet gevraagd naar de gevolgen van een overschrijding van het beschikbare budget. De wethouder heeft toen aangegeven dat wanneer het budget zou worden overschreden, hij hiermee terug zou komen bij de raad.

Een ander opvallend gegeven uit de monitor jeugd-ggz is dat 93% van de instellingen ervaren dat de wijkteams nog onvoldoende bekend zijn met de doelgroep waardoor de problematiek onvoldoende wordt herkend voor een juiste indicatie. Daarnaast is 48% van de instellingen van mening dat er te veel gestuurd wordt op oplossingen in de eerste lijn. Sinds begin dit jaar zetten veel gemeenten zich in op preventie en vroegsignalering met als doel het aantal jeugdigen dat gebruik moet maken van dure, specialistische jeugdhulp omlaag te brengen. Een mogelijke valkuil is echter dat er te licht wordt geïndiceerd waardoor jeugdigen niet de hulp krijgen zij nodig hebben.

Kortom, de magische datum van 1 januari 2015 ligt al bijna een half jaar achter ons, maar de decentralisatie is nog steeds een belangrijk onderwerp. Landelijk gezien komen er verschillende problemen aan het licht. Dit wil echter niet zeggen dat deze problemen zich in alle gemeenten voordoen. GroenLinks hoop binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over de situatie in Enschede.