Nu Akzo is begonnen met het pompen van olie in één van de zoutcavernes onder de Marssteden, wordt het maatschappelijk debat omtrent het andere project met zoutcavernes - het vullen van instabiele cavernes met vliegas - volop gevoerd. De lokale media besteden er aandacht aan en onlangs organiseerden Stichting Huize Aarde, KIVI en Universiteit Twente een zeer interessante mini-conferentie. Sinds twee weken is er, op initiatief van bezorgde omwonenden, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks, een online-petitie gestart tegen het vullen van cavernes met vliegas.

Door het winnen van zout ontstaan in de ondergrondse zoutlaag grote holtes, de zoutcavernes. In en rond Twekkelo zijn na bijna een eeuw zoutwinning ruim 200 cavernes gevormd. Een deel van de cavernes van voor 1980 is mogelijk instabiel doordat er boven de caverne nog maar een dunne laag zout is overgebleven. Hierdoor kunnen deze cavernes instorten, wat kan leiden tot een sinkhole aan de oppervlakte. Om dit risico te voorkomen wil Akzo deze cavernes vullen met een mengsel dat onder meer bestaat uit vliegas van de afvalverbrandingsinstallatie Twence. Hoewel er in plaats van vliegas ook o.a. kalkslurry of een mengsel van cement en zand kan worden gebruikt, kiest Akzo voor vliegas omdat dit in de buurt beschikbaar is, hiervoor het minste aantal transportbewegingen nodig is en niet elders een gat hoeft te worden gegraven om zand/cement te winnen. Vliegas is voor Akzo dus de meest interessante optie en helpt tegelijk Twence om van dit afval af te komen.

Toch is GroenLinks van mening dat het gebruik van vliegas om cavernes te stabiliseren geen goed idee is. Dit om de volgende redenen:

1. Vliegas bevat zware metalen en kankerverwekkende dioxines. Hoewel het de bedoeling is dat het mengsel in de cavernes uithardt zodat de giftige stoffen zich niet in de bodem kunnen verspreiden, kan niemand garanderen dat niets van die stoffen op de lange termijn in ons grondwater terecht kan komen. Het gebruik van vliegas kan leiden tot bodemvervuiling in de (verre) toekomst.

2. Het vullen van de cavernes is een onomkeerbaar proces. Mocht er op de korte of lange termijn iets mis gaan, dan is het niet mogelijk om de giftige stoffen weer uit de cavernes te halen.

3. Twence levert onvoldoende vliegas om cavernes binnen een redelijke tijd te kunnen vullen. Er moet dus giftig vliegas van elders uit Nederland/Europa naar Twente worden aangevoerd om voldoende vulmiddel te maken. Naast dat Twente daarmee het afvalputje van Europese afvalverbrandingsinstallaties wordt, is vervoer van giftige stoffen nooit geheel zonder risico’s.

4. Hoewel de techniek daarvoor nu nog in de kinderschoenen staat en vanuit economisch perspectief nog niet financieel rendabel is, wordt het steeds beter mogelijk om zware metalen en andere stoffen uit het vliegas terug te winnen. Deze stoffen hebben een grote economische waarde. In Zwitserland is er al beleid gericht op terugwinnen van stoffen uit vliegas. Vliegas in de grond stoppen is in wezen dan ook een vorm van kapitaalvernietiging. Ook is het weinig duurzaam om waardevolle metalen in de grond te dumpen, terwijl elders op de wereld kostbare en soms vervuilende mijnbouw wordt gepleegd om dezelfde metalen uit de bodem te winnen.

5. Vliegas is een restproduct van afvalverbranding, een activiteit die onderdeel is van een lineaire economie. GroenLinks wil dat we naar een circulaire economie gaan, waar afval weer grondstof is. Naarmate we ons afval beter scheiden en meer hergebruiken, zal er steeds minder verbrand worden. Hierdoor wordt er ook steeds minder vliegas gevormd. Vliegas is eigenlijk dus een ‘eindige grondstof’ waarvan de beschikbaarheid op termijn zal afnemen. Op een gegeven moment zal voor het vullen van cavernes dan alsnog op een andere vulstof moeten worden overgegaan. Gezien ook de andere bezwaren die met vliegas gepaard gaan, wil GroenLinks dat er direct al voor een duurzame, veilige en milieuvriendelijke oplossing wordt gekozen.

GroenLinks roept Akzo, Twence en andere betrokken daarom op te zoeken naar alternatieve oplossingen. Bijvoorbeeld vullen met veilige, bodemeigen stoffen of het ‘aan de natuur teruggeven’ van terreinen boven instabiele cavernes.

Teken hier de petitie “geen afval in Twentse bodem”