GroenLinks kan zich niet op alle punten verenigen met de keuzes die zijn gemaakt voor de invulling van Technology Base Twente. Zoals Robin Wessels in zijn artikel aangeeft krijgen we hierdoor te maken met een te grote milieubelasting voor dit kwetsbare gebied, midden in het groene hart van Twente. Tegelijkertijd roept ook de economische haalbaarheid van de plannen nog steeds vragen op. Tevens blijft de vraag of het bedrijventerrein voor 'advanced materials & manufacturing' (AMM), een 'nieuwe bedrijfstak voor Twente',  wel onderscheidend genoeg is. 

Naar aanleiding van de presentatie van de grond- en luchthavenexploitatie komt sterk de vraag op waar de inkomstenprognoses op zijn gebaseerd. Gelukkig zijn er deels afspraken over huur- en erfpachtinkomsten gemaakt, onder meer afkomstig van de oefenzone voor o.a. brandweer. Maar er zijn meerdere vraagtekens. De belangrijkste is op dit moment de gereserveerde grond voor 'AMM'. Marktonderzoek zou lastig zijn in deze nieuwe bedrijfstak en er is wel enige interesse voor de grond, maar 'van een grote vis is nog geen sprake'. Deze zomer vindt een tussenevaluatie plaats met het topteam m.b.t. het gekozen profiel.

Het college zal ik vragen stellen over welke voorwaarden het vooraf stelt aan het topteam: wanneer is men tevreden en wanneer vindt men bijstelling noodzakelijk? Ook lijkt het verstandig advies in te winnen over mogelijkheid/noodzaak (aanvullend) marktonderzoek te doen, alvorens de gemeenteraad het ingrijpende besluit neemt om een bedrijventerrein goed te vinden op deze plek.

Natuurlijk is de vraag of de nu geplande 16 hectare bedrijventerrein onderscheidend genoeg is. Enerzijds is het een geruststelling dat afspraken zijn gemaakt over 'uit de markt halen' van grond die op de voormalige vliegbasis wordt uitgegeven. Anderzijds geeft dit opnieuw aan dat er ruimte genoeg is voor bedrijven in Twente. De behoefte ontstaat zicht te krijgen op onderbouwing van de gemaakte keuzes en aan concrete belangstelling uit de markt. Hoe wordt door de markt aangekeken tegen de uniciteit van Technology Base Twente zoals dat nu wordt ingevuld? Er is niet alleen een financieel risico, ook en vooral een inhoudelijk risico.

ADT is afhankelijk van een 'low cost' exploitatie van de luchthaven, waarop wordt gehoopt. De vraag is of dit gaat lukken, aangezien dit concept compleet nieuw is. Op termijn zullen investeringen en onderhoud nodig zijn, ondanks de relatief beperkte invulling. Als er niet een luchthavenexploitant wordt gevonden, zal op termijn een beroep op ADT worden gedaan om te investeren. Ook worden al snel flinke beheer- en personeelskosten gemaakt, terwijl een groot deel van de geraamde inkomsten op dit moment nog onzeker zijn. Uit de second opinion over de opgestelde luchthavenexploitatie kwam naar voren dat de overheden het risico weliswaar een beetje afdekken, maar de door ADT gehanteerde prognoses bieden geen enkele marge.  

Te veronderstellen valt dat een hoogwaardige invulling van de voormalige vliegbasis momenteel wordt geblokkeerd. Het aantal banen dat mogelijk d.m.v. vliegactiviteiten wordt gecreëerd is relatief beperkt en mogelijk is er meer behoefte aan een hoogwaardige, parkachtige omgeving voor high tech bedrijven, dan aan een plek waar lawaai wordt gemaakt en 'alles kan'. Het is (ook vanuit economisch oogpunt) hoog tijd dat dit soort vragen van een antwoord worden voorzien.