Afgelopen maandag heeft staatsecretaris Van Rijn een brief gestuurd naar alle wethouders waarin hij de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de WMO 2015 op een rijtje zet en de gemeente oproept aanpassingen op de kortst mogelijke termijn door te voeren. Voor GroenLinks is deze brief een bevestiging van hetgeen we al sinds de start van de transitie roepen en afgelopen raadsvergadering nog betoogden: het systeem van resultaatfinanciering mist een duidelijke maatstaf. Kortom, de vraag is niet meer of het beleid in Enschede aangepast moet worden, de vraag is wanneer. GroenLinks zal er komende maandag dan ook nogmaals voor pleiten de inwoners van Enschede zo snel mogelijk de zorg die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben, terug te geven.

Staatsecretaris Van Rijn gaat in zijn brief in op de viertal uitspraken gedaan door de Centrale Raad van Beroep. Zo geeft hij aan dat het aantal uur zorg dat iemand ontvangt, moet berusten op onafhankelijk en objectief onderzoek verricht door iemand die geen belang heeft bij de uitkomst. In deze regels moet staan welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke concrete activiteiten daarvoor verricht moeten worden, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie deze activiteiten verricht moeten worden om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning. In Enschede wordt echter het aantal uur zorg vastgesteld door de zorgaanbieders, zonder dat de gemeente hier inzicht in heeft. Daarnaast is bij het vaststellen van het vaste tarief dat de gemeente uitkeert aan de zorgaanbieder, uitgegaan van het kortingspercentage in plaats van de objectief onderzoek.
 
Daarnaast geeft de staatsecretaris ook aan dat de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam over resultaatfinanciering, die bevestigd is door de CRB, niet alleen van toepassing is op de WMO 2007, maar ook op de WMO 2015. Dit houdt in dat resultaatfinanciering niet alleen onder de voorgaande Wet Maatschappelijke Ondersteuning een duidelijke maatstaf mist, maar ook onder de huidige regelgeving. Volgens het CRB verschaft het toekenningbesluit geen inzicht in de vraag op welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten een schoon en leefbaar huis en het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding.
 
In zijn brief vermeldt de staatsecretaris dat hij het gebruik van lokale ombudsfuncties van harte toejuicht. De ombudsfunctionaris kan als laagdrempelige schakel tussen de cliënt en de gemeente functioneren, zodat een gang naar de rechter voorkomen hoeft te worden. Opmerkelijk genoeg heeft de Enschedese klachtencommissaris begin dit jaar al een rapport uitgebracht over de huishoudelijke hulp in Enschede naar aanleiding van het grote aantal klachten dat hierover binnen kwam. In dit rapport werd het college en de gemeenteraad gewezen op de onvolkomenheden in het systeem van resultaatfinanciering. Helaas bleek dit geen aanleiding voor de wethouder om het beleid aan te passen. Enkele coalitiepartijen verweten de klachtencommissaris zelfs dat hij zich met het beleid bemoeide, een taak die door dezelfde gemeenteraad was toevertrouwd.
 
De staatsecretaris roept in zijn brief op om gemeente die aanpassingen door moeten voeren, dit op de kortst mogelijke termijn te doen. GroenLinks betreurt het dat ondanks de vele waarschuwingen door de oppositiepartijen, het rapport van de klachtencommissaris en de vele rechtszaken die in het hele land plaatsvonden, er tot nu toe nog geen actie is ondernomen. Vooralsnog gaan wij er echter vanuit dat de wethouder de brief van de staatsecretaris ter harte zal nemen en vaart zal maken met de hervorming van het beleid.