Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van aanvullend vervoer voor doelgroepen die niet van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Dit aanvullend vervoer (regiotaxi, leerlingenvervoer, instellingenvervoer) werd veelal per gemeente en per doelgroep apart aanbesteedt. Hierdoor lag er over Twente een lappendeken van verschillende vervoerders en vervoersstromen. In het kader van de landelijke bezuinigingen op de zorg, en in een poging het aanvullend vervoer in Twente efficiënter te organiseren, werken de 14 Twentse gemeenten samen aan een nieuwe regionale aanbesteding, waarin regiotaxi, leerlingen- en instellingenvervoer worden geïntegreerd.

GroenLinks kan zich goed voorstellen dat een regionale geïntegreerde aanbesteding kan leiden tot een efficiënter en duurzamer georganiseerd vervoer. En als hiermee ook nog een bezuiniging kan worden gerealiseerd, zonder dat de kwaliteit van dienstverlening daar onder leidt, dan is dat een welkome bijkomstigheid.

GroenLinks kan zich dan ook vinden in de ideeën zoals de Twentse gemeenten die hebben beschreven in de 'Twentse visie op vervoer.' Maar tegelijk heeft GroenLinks grote zorgen over de toekomst. De continue verschraling van het reguliere OV, zoals die al jarenlang in Nederland plaatsvindt en ook de komende jaren verder zal doorgaan, kan heel veel roet in het eten gooien.
De 14 Twentse gemeenten nemen namelijk als uitgangspunt: "Iedereen in Twente moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, via het huidige basisnet. [...] Waar dit niet mogelijk is kan lokaal worden besloten om aanvullend (openbaar) vervoer te organiseren."

GroenLinks kan zich volledig vinden in het standpunt dat het reguliere OV als 'basisvoorziening' voor iedereen beschikbaar moet zijn. Maar de praktijk is helaas weerbarstig. Overal in Nederland wordt het stads- en vooral streekbusvervoer uitgekleed. Steeds meer dorpen en wijken zijn 's avonds en in het weekend niet meer per bus bereikbaar. Zelfs op werkdagen overdag moeten steeds meer dorpen de bus missen.

In Enschede is deze verschraling nog relatief beperkt. Alleen Boekelo en het Hogeland moeten het helaas al enkele jaren op zondag zonder bus stellen (een verschraling waar GroenLinks destijds nog vragen over heeft gesteld). Maar als de verregaande snijplannen die de provincie heeft voor het busvervoer in West Overijssel enige indicatie geven, dan moeten we het ook voor de toekomst van het busvervoer in Twente somber inzien.

En dan komen we weer terug bij het aanvullend vervoer. Want met het wegvallen van busverbindingen, valt de vervoersvraag van bewoners in de getroffen gebieden natuurlijk niet weg. Dus is het redelijk te veronderstellen dat met verschraling van het reguliere OV-aanbod, de vraag naar vormen van aanvullend vervoer alsmaar zal toenemen. Een scenario dat in de Twentse visie op vervoer niet wordt beschreven, maar dat grote gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de reiziger, maar ook voor de gemeenten. Want waar het reguliere OV vooral door rijk en provincie wordt bekostigd, komt het aanvullende vervoer voor rekening van de gemeente.

GroenLinks roept de Twentse gemeenten én de provincie daarom op om alles op alles te zetten om het reguliere stads- en streekvervoer in Twente als basisvoorziening op peil te houden. En daarnaast, voor iedereen die niet met het reguliere OV kan reizen, een goede vorm van aanvullend vervoer te blijven bieden. GroenLinks zal de verdere ontwikkeling kritisch volgen en toezien dat voor iedereen een passend vervoersaanbod beschikbaar blijft.