De invoering van de klachtencommissaris in Enschede was voor Enschede en zeker ook voor GroenLinks, die hiervoor gepleit heeft, een mooi moment. In korte tijd was iedereen het erover eens dat een onafhankelijke functionaris aan de slag zou moeten gaan met de lastige, onoverzichtelijke onderwerpen die burgers leiden tot het indienen van klachten over de gemeente. De complimenten van andere gemeenten waren niet van de lucht. Er was alle lof voor een onafhankelijke functionaris die met gezag kan bemiddelen wanneer mogelijk, maar organisatie en bestuur ook een spiegel kan voorhouden. Bij de gemeenteraad ligt nu een voorstel van het college om de onafhankelijke klachtencommissaris terug te draaien.

Voorgesteld wordt dat het college de klachtencommissaris, die in naam nog wel blijft bestaan, in het vervolg benoemt en ontslaat. Wij zien niet welk probleem daarmee wordt opgelost, er komen alleen problemen bij. De onafhankelijke positie wordt aangetast en zowel de geloofwaardigheid van de klachtencommissaris, als die van het college staan daardoor op het spel.

In de stedelijke commissie bleek dat veel fracties ongerust zijn over dit voorstel. Allerlei mogelijkheden om de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris te versterken, passeerden de revue.

De klachtencommissaris moet met gezag kunnen werken: onafhankelijkheid en goede randvoorwaarden (o.a. structureel geld in de begroting) moeten daarom gewaarborgd zijn. Daarbij moeten er mogelijkheden zijn voor gevraagd en ongevraagd advies. GroenLinks zou er ook aan willen vasthouden dat de raad benoemt en ontslaat. Maar in de afgelopen periode werd het werken onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie zodanig moeilijk gemaakt dat het de voorkeur heeft van de huidige klachtencommissaris (onder een statuut dat regelt dat geen bemoeienis mogelijk is met de invulling van het werk) om onder het college te worden aangesteld. We waren niet overtuigd dat hiermee de onafhankelijke positie genoeg gewaarborgd zou zijn, en zien uit naar het aangepaste voorstel...