De discussie over vernieuwing van de (lokale) democratie in Enschede maar ook elders, heeft voor mij soms iets van een schijnbeweging. De democratie moet aan de tijd worden aangepast, maar is wel duidelijk welke ‘kloof’ gedicht moet worden?
Moet er bijvoorbeeld een ‘Poolse landdag’ komen om iedereen bij de politiek in Twente te betrekken? Is er behoefte aan digitale hulpmiddelen om mensen te laten ‘participeren’, of aan een ‘wijkbegroting’? Misschien wel, maar verontrustend is ook dat velen het gevoel lijken te hebben dat de vertegenwoordigende democratie (op lokaal niveau) op zijn laatste benen loopt. In het algemeen zal de politiek (ook los van het in Nederland nogal grote aantal politici) best iets te wensen overlaten, maar is politieke vertegenwoordiging daarmee een slecht idee?

‘De kloof’ is niet simpel te begrijpen. Zo is een deel van de gemeenten misschien wat klein om nog de moeite waard te zijn anno 2016, maar deze worden door hun wereldwijze inwoners vaak niet meer of minder serieus genomen dan grote. Wat moet het lokaal bestuur daaruit concluderen? Sommige mensen voelen zich niet gehoord, maar hebben niet de behoefte om door middel van een referendum (bindend of niet) geraadpleegd te worden. Wat daarvan te denken? Ik denk in ieder geval niet dat democratische vertegenwoordiging (op lokaal niveau) overbodig is geworden.

Eigenlijk, heb ik het gevoel, gaat ‘de kloof’ niet over zelfstandige, assertieve mensen die mogelijk een extra steentje willen bijdragen en daartoe in staat gesteld moeten worden, maar om diegenen die steeds duidelijker politiek en overheid de rug toekeren: om de burger die zich niet gehoord voelt, omdat deze op Wilders stemt, ‘tegenstemt’, geen behoefte heeft aan formele inspraak, of bij verkiezingen zelfs helemaal thuisblijft. Of zeg ik nu iets geks? Zo niet, dan is de vraag of degene die zich niet gehoord voelt geholpen is met de vele initiatieven en voorstellen die over ons heen rollen.
Het is blijkbaar niet zo gemakkelijk om alternatieven te bedenken die ook aanslaan (al is het referendum momenteel in bepaalde kringen wel een populair instrument). Aangezien zo onduidelijk is waar burgers ook zelf behoefte hebben aan meer directe democratie of zelfbestuur, is het vinden van concrete oplossingen lastig. Dat geldt lokaal, maar dezelfde worsteling zien we op landelijk niveau.

Hoewel ik vernieuwing van de (lokale) democratie heus de moeite van het proberen waard vind en ik hoop dat Enschede en Twente de volgende stap gaan zetten op dit gebied, denk ik zelf dat mensen die zich niet gehoord voelen vaak helemaal niet de behoefte hebben om zelf invloed uit te oefenen of om het werk van de overheid over te nemen. Zou dit niet een gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor het dalende aantal leden van politieke partijen en de lage opkomstcijfers bij referenda en verkiezingen?
 
Velen rekenen niet (meer) echt op de overheid en lijken zoveel mogelijk voor zichzelf te leven (en vinden dat goed zo). Hoewel het geen homogene groep is die zich niet gehoord voelt, denk ik dat door deze groep in plaats van de kans om mee te spreken eerder serieuze aandacht van een competente overheid wordt gemist. Vaak is er te weinig om op terug te vallen, merkt men van die overheid te weinig en is het vertrouwen daarin geheel of gedeeltelijk verloren gegaan. Zien jullie dat dan niet? Sommigen hebben het gevoel dat er nauwelijks naar ze wordt omgekeken al achter zich gelaten en denken eerder weinig gewaardeerd te worden. Ze voelen zich vooral goed om tot 67 jaar door te werken en een hoge huur te betalen. Anderen vragen zich misschien af of ze er echt mogen zijn. Zo’n 8% van de huishoudens leeft volgens het CBS de laatste jaren onder de ‘officiële’ armoedegrens. Voor veel kinderen is er thuis niet genoeg of is er geen ‘passend onderwijs’, terwijl de ongelijkheid in de samenleving over een lange periode is toegenomen. De verzorgingsstaat is afgebouwd en de bijstand als laatste vangnet is de afgelopen decennia dermate versoberd en verhard dat deze afschrikt.

Belangrijker is te beseffen dat een groot deel van de bevolking met economische onzekerheid te maken heeft en dat tegenwoordig als een grote bedreiging ervaart, in angst vroeg of laat onderuit te gaan. Veel huishoudens zijn in de afgelopen jaren in diepe schulden geraakt en er zijn veel daklozen bij gekomen. Maar niet alleen in economisch opzicht is sprake van onzekerheid. Die is er ook in de (afgeleide) vorm van angst voor afhankelijkheid van publieke voorzieningen, zoals (ouderen)zorg. Sommigen maken zich niet alleen zorgen over hun economische positie en over ‘graaiers’, maar ook over het klimaat en het grote gebrek aan antwoorden van de overheid. Anderen hebben het gevoel dat de overheid ook nog eens hun directe leefomgeving heeft verwaarloosd, doordat er veel migranten bij elkaar wonen naar wie weinig is omgekeken, of zien hierin een sterk symbool voor het falen van de politiek. Hierbij past geen schijnbeweging, enkel de oprechte overtuiging dat iedereen meetelt en dat de overheid er voor ze moet zijn als dat nodig is.