Het afgelopen jaar eindigde voor mij als woordvoerder welzijn met een pittig onderwerp, namelijk het flexibiliseren van het wijkwelzijnswerk. In 2014 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de helft van het budget voor het wijkwelzijnswerk per 2016 flexibel te maken. Dit hield in dat we het welzijnswerk niet meer inkochten bij één organisatie, maar dat het werd aanbesteed. Daarnaast werd er besloten dat we eind 2016 zouden kijken of we ook de tweede helft van het budget flexibel zouden maken. Aangezien we eind 2016 niet konden vaststellen of het flexibiliseren daadwerkelijk meerwaarde heeft, heeft GroenLinks met succes een amendement ingediend om eerst nog eens goed naar de resultaten van het afgelopen jaar te kijken alvorens definitief de knoop door te hakken. 

Het welzijnswerk in Enschede kan in drie hoofdcategorieën ingedeeld worden: het ouderenwerk, het jongerenwerk en het wijkwelzijnswerk. De eerste twee categorieën worden in Enschede uitgevoerd door Alifa. De laatste, het wijkwelzijnswerk, werd voor de flexibilisering ook door Alifa uitgevoerd. De wijkwelzijnswerkers ondersteunen wijkraden en bewonersplatforms en zij activeren bewoners door ze kennis te laten maken met vrijwilligerswerk of te begeleiden naar een betaalde baan. Met het ingaan van de flexibilisering zijn ook andere organisaties actief geworden in het wijkwelzijnswerk.

Voor de start van dit traject heeft GroenLinks haar zorgen uitgesproken over de flexibilisering. Wat ons betreft was het onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zouden zijn van het flexibiliseren. Bovendien vroegen wij ons af of organisaties die niet bekend waren in Enschede, hier wel voeten aan de grond zouden krijgen. Momenteel vinden, naar aanleiding van ons amendement, evaluaties in de stadsdelen plaats waarin de wijkwelzijnsorganisaties zowel schriftelijk als mondeling rapporteren over hun ervaringen en resultaten van het afgelopen jaar. Uit deze rapportages blijkt dat het flexibiliseren van het wijkwelzijn zowel voordelen als nadelen heeft.

Verschillende partijen in de stadsdelen geven aan dat het flexibiliseren van het wijkwelzijn geleid heeft tot een meer vraaggerichte aanpak. Daarnaast heeft het flexibiliseren geleid tot vernieuwing, doordat nieuwe organisaties andere methodes hanteren. Er zijn echter ook de nodige nadelen geconstateerd. Zoals eerder al bekend werd, hebben nieuwe welzijnsorganisaties weken of zelfs maanden nodig gehad om de bewoners, de netwerken en de sociale kaart van Enschede te leren kennen. Tijd en geld die besteed had kunnen worden aan zorg, werd ingezet voor zogenaamde “wijksafari’s” om de wijk te verkennen. Voor GroenLinks was dit aanleiding om, met succes, een motie in te dienen waarin het college werd opgeroepen, bij een nieuwe aanbesteding kennis van de sociale kaart en een netwerk in de wijk, als voorwaarde op te nemen. Hiermee worden deze “wijksafari’s” in de toekomst gelukkig vermeden.

Al eerder constateerde het college zelf dat de aanbesteding niet helemaal volgens verwachting was verlopen. De samenwerking tussen de verschillende organisaties in de stadsdelen verliep niet overal vlekkeloos. Bovendien betekent de korte looptijd van de huidige aanbesteding dat er geen duurzame band opgebouwd kan worden met een wijk en haar bewoners. Dit was reden voor het college om aan te geven dat er de volgende aanbesteding gestreefd zal worden naar één welzijnsaanbieder of samenwerkingsverband per stadsdeel en een looptijd van vier jaar. Wat GroenLinks betreft zijn dit positieve veranderingen. De komende weken vinden er nog evaluaties plaats in de stadsdelen Zuid, Noord en Centrum. Uit de verschillende evaluaties zal moeten blijken of het flexibel werken daadwerkelijk meerwaarde heeft ten opzichte van de oude situatie, waarin we slechts één aanbieder hadden. Uiteindelijk is het dan aan de politiek om de voordelen en de nadelen tegen elkaar op te wegen en in maart de knoop definitief door te hakken.