GroenLinks zal ook bij de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode weer groene en sociale keuzes bepleiten. Zo wil GroenLinks zorg en ondersteuning van inwoners behouden. Daarnaast willen we het culturele aanbod overeind houden. Nu de financiële situatie voor de gemeente Enschede bekend is voor de komende jaren, ontstaat een duidelijk beeld van de keuzes die na de verkiezingen gemaakt moeten worden. Wie nog meer wil investeren in stad en economie, zal uiteindelijk moeten snijden in zorg en ondersteuning van inwoners.

Het is belangrijk dat inwoners, instellingen, bedrijven en politieke partijen de komende tijd in gesprek kunnen gaan op basis van de actuele financiële situatie. Hoe de gemeente het nu verwachte tekort in 2018 gaat oplossen, zal bij vaststelling van de zomernota duidelijk worden. GroenLinks ziet mogelijkheden om de door het college voorgestelde ombuigingen in de zorg en ondersteuning van inwoners, anders en grotendeels 'achter de schermen' in te vullen.

Uit de zomernota blijkt dat er in de komende jaren weinig financiële armslag zal zijn voor extra beleid. Daarbij lijkt de volgende gemeenteraad steeds weer moeilijke financiële keuzes te moeten maken. De belangrijkste financiële keuze daarbij is in hoeverre extra in stad, economie en bereikbaarheid wordt geïnvesteerd. Daar tegenover staan dan bijvoorbeeld hogere lokale lasten of een lager onderhoudsniveau van de openbare ruimte, maar onvermijdelijk zal daarbij ook steeds de zorg en ondersteuning aan inwoners op tafel komen als financiële dekking. GroenLinks vindt dat er al veel en met succes wordt geïnvesteerd in 'stenen' en in de economie en kiest nu voor behoud van voorzieningen, goede zorg en ondersteuning. Daarbij kan economisch beleid voor een deel via de regio worden uitgevoerd.