De financiële tekorten op de jeugdzorg lopen harder op dan verwacht. Afgelopen zomer werd al bekend dat Enschede zo’n drie miljoen tekort kwam op de jeugdzorg, maar in de aanloop naar de programmabegroting bleek dat het tekort nog dit jaar oploopt naar ruim zes miljoen. GroenLinks was opgelucht met de keuze van het college om ondanks dit extra tekort, in de programmabegroting niet opnieuw te bezuinigingen op de kwetsbare jeugdzorg. Desalniettemin zal er de komende tijd goed moeten worden gekeken naar de toekomst van de jeugdzorg. GroenLinks vindt het daarbij van groot belang dat kinderen en jongeren tijdig de juiste zorg blijven krijgen.

Met de decentralisatie drie jaar geleden werd de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het idee was dat de gemeente de zorg laagdrempelig en dicht bij huis kon organiseren en daarmee geld kon besparen. Vooruitlopend op die gedachte besloot het Rijk het budget stapsgewijs te verlagen. Na drie jaar blijkt echter dat de kosten juist oplopen en Enschede, net als veel andere steden, te weinig geld krijgt om de zorg uit te voeren.

De gemeenteraad en het college zullen het komende jaar maatregelen moeten nemen om het tekort op de jeugdhulp terug te dringen. GroenLinks is mening dat er geen maatregelen moeten worden genomen die op korte termijn geld opleveren, maar op de lange termijn problemen juist verergeren. Wij zijn dan ook tegen elke maatregel die wachtlijsten in de jeugdhulp laat ontstaan of doet oplopen, zoals budgetplafonds, of de toegankelijkheid van de jeugdhulp inperkt, zoals een ouderbijdrage. GroenLinks ziet echter wel mogelijkheden in het toepassen van nieuwe, slimme werkwijzen in de jeugdhulp, waarbij zorgverleners de vrijheid krijgen om buiten de bestaande hulptrajecten te kijken.

Tegelijkertijd zijn we reëel en realiseren we ons dat het ontstane tekort niet binnen het budget opgelost kan worden. Als we de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente willen laten slagen en de zorg werkelijk goedkoper willen maken, dan zal dat tijd en geld kosten en zullen we vooralsnog de komende jaren het budget voor de jeugdhulp moeten ophogen. Als het Rijk de problemen negeert zal het voor de gemeente wel steeds lastiger worden om het benodigde budget bij te passen. Het politiek draagvlak lijkt daarvoor momenteel niet groot, aangezien het zal betekenen dat onze stad eigen ambities moet laten varen.