Motie ingediend in de Raad van 28 januari 2013
Motie mede ondertekend door CDA, D66, PvdA, BBE, SP, ES
motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede in vergadering bijeen op maandag 28 januari 2013.

Constaterende dat:
• per 1 januari 2012 het Bureau Sociaal Raadslieden is opgeheven;
• het college bij de raadsdiscussie over het opheffen van het Bureau Sociaal Raadslieden, heeft toegezegd dat er niemand tussen wal en schip zou raken én dat de kwaliteit van de dienstverlening niet achteruit zou gaan;
• de Formulierenbrigade geen bezwaarschriften helpt indienen tegen de gemeente en het Juridisch Lokot géén zaken behandelt waarmee minder dan 500 euro gemoeid is;
• de Formulierenbrigade als gevolg van de sterk toegenomen vraag naar ondersteuning een flink capaciteitstekort heeft; zowel voor het afhandelen van formulieren als voor de juridische bijstand;
• er geen capaciteit meer is om bijvoorbeeld ouderen prefentief te bezoeken.

Overwegende dat:
• uit bovenstaande constateringen niet blijkt dat de toezeggingen van het college worden nagekomen;
• iedere burger recht heeft op juridische bijstand en dat dit voor sommige burgers vrijwel onbetaalbaar is;
• geen enkele burger in Enschede slachtoffer kan worden van onbehoorlijk of onrechtmatig handelen door de overheid, als gevolg van het niet toegankelijk zijn van basale bijstand voor die burger bij eventuele problemen.

Is van mening dat:
• juist door middel van huisbezokenen en spreekuren in de wijken op een fatsoenlijke en adequate wijze de bijstand door de formulierenbrigade en de juridische onderstuening geleverd kan worden;
• ook het afhandelen van kleine gevallen, die niet door het Juridsch Loket worden opgepakt, onder het juridisch vangnet hoort te vallen.

Draagt het college op:
• de Formulierenbrigade en de sociaal juridische onderstuening voor 1 april 2013 zodanig op sterkte te brengen, dat op een fatsoenlijke en adequate wijze bijstand kan worden geleverd en de sociaal juridische kennis wordt gewaarborgd door professionals;
• bij de Kadernota met voorstellen te komen om te zorgen dat ook in de toekomst sprake kan zijn van een goede en professionelekwaliteit van dienstverlening bij de functies van de Formulierenbrigade en de sociaal juridische ondersteuning.

En gaat over tot de orde van de dag.