Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015
Amendement medeondertekend door SP
Amendement verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 03-02-2014, besprekend, het raadsvoorstel inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015, Stuknummer:  17108

Constaterende dat:
1. er voor de jeugdzorg en Wmo een aantal principebesluiten genomen moeten worden.
2. hierin gevraagd wordt te beslissen om de uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo-2015 te laten passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget
3. dit budget nog niet bekend is

Overwegende dat:
1. kwaliteit voor geld moet gaan.
2. gewerkt zal worden met wijkteams
3. verwacht wordt dat Wmo en jeugdzorg hierdoor  goedkoper uitgevoerd kan worden
4. ook kosten van bureaucratie geminimaliseerd dienen te worden
5. goede preventieve maatregelen de kosten kunnen verminderen.

Besluit:
beslispunt 4: te weten
De uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo-2015 te laten passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Te veranderen in
- Bij het opstellen van de financiële kaders te zorgen dat de kwaliteit van de jeugdzorg en de WMO goed is, waarbij vooral de preventie extra aandacht krijgt."
- Besluitvorming over de financiële kaders vindt pas plaats wanneer er duidelijkheid is over het rijksbudget en over te verwachten beleidseffecten.

En gaat over tot de orde van de dag.