Motie ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015
Motie medeondertekend door Fractie Magriet Visser
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 03-02-2014, besprekend het raadsvoorstel inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015, Stuknummer:  17108

Constaterende dat:
1. dat het werk voor minder geld gedaan moet worden,
2. dat er verlies van werkgelegenheid zal optreden.
3. er in Enschede een erg hoge werkeloosheid is
4. het hier om werk gaat dat gedaan moet worden, dat als het geen betaald werk is, het werk door vijwilligers of mantelzorgers gedaan zal moeten worden.

Overwegende dat:
1. de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de zorgverlening aan zorgvragers,
2. er door minder bureaucratie en door vergroting van efficiëntie geld bespaard kan worden,
3. daardoor een groter deel van het beschikbare geld besteed kan worden aan de daadwerkelijke zorgverlening
4. in de zorg veel werk door vrouwen gedaan wordt,
5. ook in het schoonmaakwerk en huishoudelijke zorg veel vrouwen werken
6. steeds is benadrukt dat vrouwen betaald werk moeten verwerven.
7. vrijwilliggerswerk en mantelzorg  ook vaak door vrouwen gedaan wordt,

Draagt het college op:
1. er al het mogelijke aan te doen om te voorkomen dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede zorgverlening,
2. de bezuinigingen  zoveel mogelijk te behalen  door vermindering van bureaucratie en vergroting van efficiëntie,

En gaat over tot de orde van de dag,