Motie ingediend bij de bespreking van het het coalitieakkoord 2014-2018
Motie medeondertekend door de SP
Motie verworpen

 

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 19 mei 2014 en besprekend het coalitieakkoord 2014-2018

Constaterende dat:
•    In het coalitieakkoord een “onmogelijke deadline” lijkt te zijn gesteld aan een uitspraak van de Europese Commissie met betrekking tot de staatssteuntoets;
•    In het coalitieakkoord is afgesproken om de staatssecretaris te verzoeken het ontwerp Luchthavenbesluit in te trekken, indien de Europese Commissie besluit nader onderzoek te starten;
•    ADT heeft laten weten dat de EC kritisch staat ten opzichte van de afgesproken staatssteun in het dossier Luchthaven Twente. ADT heeft onlangs de laatste documenten ingediend bij de Europese Commissie in verband met de staatssteuntoets. De commissie gaf daarop aan bij notificatie meer tijd nodig te hebben voor een volledige analyse.

Overwegende dat:
•    Onmiddelijke duidelijkheid over de toekomst van het luchthaventerrein de samenwerkingsverhoudingen van het nieuwe college in Twente ten goede komt;
•    Een noodzakelijke randvoorwaarde is om tot een kwalitiatief goed alternatief te kunnen komen, met hulp en instemming van onwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden;
•    En waarschijnlijk helpt om de kosten te drukken.

Draagt het college op:
1.    ADT en staatssecretaris te verzoeken het ontwerp Luchthavenbesluit in te (laten) trekken;
2.    ADT te verzoeken geen onomkeerbare stappen te laten ondernemen binnen de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (zoals het verkopen van gronden);
3.    Haar inspanningen per direct te concentreren op de ontwikkeling van een economisch levensvatbaar, breed gedragen en duurzaam alternatief plan.