Motie ingediend bij de bespreking van begroting 2015 Stadsbank
Motie medeondertekend door de EA, PvdA
Motie aangenomen

 

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 2 juni 2014,

Constaterende dat:
1.    het Algemeen Bestuur (AB ) van de Stadsbank Oost-Nederland op 26 juni 2014 in vergadering bijeenkomt en een uitspraak zal doen over de Jaarrekeningen Jaarverslag 2013 en de ontwerpbegroting 2015;
2.    het College van B&W in een begeleidende brief aan de raad aangeeft voor te stellen niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 omdat de Stadsbank in haar Primitieve Begroting 2015 onvoldoende tegemoet komt aan de verzoeken van gemeente Enschede betreffende taakstelling en te hanteren prognoses voor dienstverlening;
3.    de Stadsbank Oost-Nederland in haar Primitieve Begroting 2015 voorneemt een bedrag van
€ 1.000.000,00 euro te reserveren t.b.v. frictiekosten;
4.    de gemeenteraad van Enschede de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen.

Overwegende dat:
1.    de toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in het laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 zorgwekkend is;
2.    er een gerede aanname is dat deze sterke toename zich ook in de komende periode zal doorzetten;
3.    het beperken van frictiekosten wenselijk is om op zo effectief en efficiënt mogelijke wijze de taken van de Stadsbank Oost-Nederland uit te voeren;
4.    de financiële positie van de Stadsbank Oost-Nederland onvoldoende is om een substantiële stijging van het aantal aanvragen binnen huidige financiële kaders adequaat te kunnen opvangen;

Draagt het college op:
1.    In een zienswijze namens de gemeenteraad de Stadsbank Oost-Nederland te verzoeken de begroting aan te passen aan een geactualiseerde, meer realistische, prognose van toestroom van nieuwe cliënten;
2.    In een zienswijze namens de gemeenteraad de Stadsbank Oost-Nederland te verzoeken al het mogelijke te doen om uitgaven voor niet-wettelijke WW-verplichtingen te voorkomen, om zodoende beschikbare middelen zo veel mogelijk te kunnen inzetten ten behoeve van de primaire taak van de Stadsbank Oost-Nederland;
3.    Inzichtelijk te maken welke financiële consequenties de verwachte toename van aanvragen voor schuldhulpverlening heeft, en deze een adequate plek te geven in de begroting 2015-2018 van de gemeente Enschede;
4.    Met de gemeenteraad het debat aan te gaan over de uitkomsten van het rapport Spekreijse en de toekomst van de inzet van de Stadsbank Oost-Nederland in de stad.

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.