Motie ingediend in de raadsvergadering van 21 oktober 2014
Motie medeondertekend door SP en EA
Motie verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op dinsdag 21 oktober 2014,

Constaterende dat:
•    De huidige invulling van de zoektijd voor bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder regelmatig leidt tot uitstel van het in behandeling nemen van hun aanvraag, waardoor de bijstandsuitkering aan rechthebbenden later wordt uitbetaald en het wettelijk recht op een voorschot later ingaat;
•    De mate waarin deze bijstandsaanvragers tot hun rechten komen afhankelijk is geworden van persoonlijke factoren en zelfs van juridisch advies;

Overwegende dat:
•    Rechtsgelijkheid een belangrijk uitgangspunt is;
•    De wetgever ziet op een tijdige afwikkeling van de bijstandsaanvraag en recht biedt op een voorschot als de afwikkeling daarvan te lang duurt;
•    Het technisch mogelijk is de zoektijd voor personen van 27 jaar en ouder te effectueren zonder het later in behandeling nemen van de aanvraag;

Draagt het College op:
De zoektijd als volgt te effectueren:
-Bijstandsaanvragen voor personen van 27 jaar en ouder direct in behandeling nemen (en binnen wettelijke termijn van 8 weken afronden);
-aanvragers actief wijzen op hun rechten en plichten;
-tijdens de behandeling van de aanvraag haalbare verplichtingen stellen aan re-integratie activiteiten (zoeken naar werk of opleiding);
-bij de aanvraag een afspraak maken voor een intakegesprek na 4 weken, waarbij een toets op de activiteiten van de aanvrager plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag.