Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel “Benoemingen bestuursleden gemeenschappelijke regelingen”
Amendement verworpen

 

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 2 juni 2014, besprekende het raadsvoorstel “Benoemingen bestuursleden gemeenschappelijke regelingen”,

Constaterende dat:
Met het voorliggende raadsvoorstel twee wethouders en de burgemeester worden benoemd tot leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.;

Overwegende dat:
In het algemeen gewenst is dat de burgemeester boven de partijen staat;

De inhoudelijke verantwoordelijkheid van ADT-bestuurder voor de burgemeester niet wenselijk is, gezien mogelijke spanning tot andere belangrijke taken waarmee hij is belast, onder meer:
-    Het voorzitterschap van het College van B&W en de algemene zorgplichten voor het gemeentelijk beleid (art. 53a Gemeentewet; art. 170 Gemeentewet);
-    Het voorzitterschap van de Veiligheidsregio Twente;
-    Het voorzitterschap van de Regio Twente;    

Besluit:
In besluitpunt twee van het raadsvoorstel “de burgemeester” te schrappen.