Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel "Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o"
Amendement medeondertekend door SP
Amendement verworpen

 

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 30 juni 2014, besprekende het raadsvoorstel "Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o";

Constaterende dat:
- Ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven in Twente niet mogelijk blijkt binnen de door politiek en exploitant gestelde kaders en termijnen;
- ADT een viertal scenario's heeft opgesteld voor de mogelijke ontwikkeling van het noordelijk plangebied;

Overwegende dat:
- Het in gezamenlijkheid werken aan de Twentse economie uitgangspunt moet zijn bij de zoektocht naar de optimale invulling van het noordelijk plangebied;
- Daarbij neutraliteit ten opzichte van het op te stellen plan een succesvoorwaarde is;
- De focus van ADT zowel professioneel als in menselijk opzicht sterk op de ontwikkeling van een luchthaven is gericht;
- In het tot nu toe gelopen proces voor- en tegenstanders van de luchthaven veelal lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan en daardoor van elkaar vervreemd zijn;
- Het daarom gewenst is om een "Commissie van wijze mensen" in te stellen, die advies uitbrengt aan gemeenteraad en Provinciale Staten over de verdere voortgang, onder voorzitterschap van een externe onafhankelijke;
- Deze commissie voor alle belanghebbenden en betrokkenen toegankelijk is;

Besluit:
- Beslispunt 3 van het raadsvoorstel te wijzigen in:
"Een Commissie van wijze mensen in te stellen die:
-- advies uitbrengt aan Raad en Provinciale Staten over de verdere voortgang, onder voorzitterschap van een externe onafhankelijke;
-- bestaande kwaliteiten en potenties van het totale plangebied in beeld brengt;
-- Raad en Provinciale Staten faciliteert bij het maken van een onderbouwde keuze voor de invulling van het noordelijk plangebied, passend bij de oorspronkelijke doelstelling “een economisch sterker en duurzamer Twente", waarbij begin 2015 in een wetenschappelijk onderbouwde vergelijking van mogelijkheden wordt voorzien, onder meer betrekking hebbend op economische rendabiliteit, effecten voor natuur, leefbaarheid en draagvlak in de omgeving;
-- bij haar uitwerking gebruik maakt van de expertise van o.a. De Economic Development Board Twente (EDBT), de resultaten van het visietraject "Versterken economische kracht Twente" (Commissie Draijer), alsmede de visie "De Twentse Basis";
-- uitgebreid overlegt en afstemt met belanghebbenden en betrokkenen;
-- onderzoekt welke rollen van gemeente, provincie en Rijk gewenst zijn;"

- Beslispunt 6 van het raadsvoorstel te schrappen;

- Een extra beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen:
"Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, beoordeelt de rekenkamer de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek naar de mogelijke scenario's."