Amendement ingediend in bij de bespreking van het raadsvoorstel "Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o"
Amendement medeondertekend door SP
Amendement verworpen

 

De raad bijeen d. d. 30 juni 2014, besprekende de gebiedsontwikkeling luchthaven Twenthe (corsanummer 1400172966),

Constaterende dat,
-    er vier scenario’s worden uitgewerkt voor verdere ontwikkeling van het gebied
-    het dictum van het raadsvoorstel diverse criteria benoemd welke van belang zijn bij de afweging
-    in de beslispunten slechts 1 criterium benoemd wordt
-    de scenario’s eventueel gevolgen hebben voor natuur en leefbaarheid in de omgeving

Besluit
-    beslispunt 5 als volgt te formuleren: “Te kiezen voor een ontwikkeling die een grote bijdrage levert aan de economische structuurversterking van Enschede en Twente, waarbij ook recht wordt gedaan aan de specifieke kwaliteiten en potenties van en functies in dit gebied en de natuur en leefbaarheid in de omgeving”

En gaat over tot de orde van de dag.