Amendement ingediend in de raadsvergadering van 21 oktober 2014
Amendement medeondertekend door PvdA, SP en EA
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op dinsdag 21 oktober 2014, besprekende het raadsvoorstel Ontsluiting toekomstig bungalowpark Rutbeek;

Constaterende dat:
• De gemeenteraad op 27 mei 2013 unaniem de motie 'Hegebeekweg' heeft aangenomen, waarin het college werd opgeroepen "een gesprek tussen omwonenden en ontwikkelaar te organiseren waarin wordt gezocht naar een voorstel voor de ontsluiting van het park dat ieders instemming heeft;"
• Deze gesprekken hebben geleid tot een tweetal onderzoeken waarin verschillende mogelijke ontsluitingsroutes met elkaar werden vergeleken;
• De vergunningsaanvraag voor het verharden van de Hegebeekweg op 15 juli 2013 is ingetrokken;
• Het vigerende bestemmingsplan geen ruimte meer biedt de Hegebeekweg te verharden;
• Royal Haskoning DHV in het laatste onderzoek aanbeveelt te kiezen voor een ontsluiting via de Hegebeekweg, die dan alsnog verhard dient te worden;
• Buurtkring Usselo en Bewonersgroep het Rutbeek tegen een ontsluiting via de Hegebeekweg zijn;
• Bewonersgroep het Rutbeek een alternatief voorstel heeft aangedragen onder de noemer 'B-groen';

Overwegende dat:
• Op het onderzoek van Royal Haskoning DHV diverse kanttekeningen zijn te plaatsen mbt de berekening van de stikstofdeposities, het niet meenemen van recreatieve waarden in de omgeving van het Rutbeek en het niet onderbouwen van door de ontwikkelaar genoemde financiële nadelen;
• Een ontsluiting via de Hegebeekweg nadelige gevolgen heeft voor landschap, recreatieve waarden en omwonenden;
• De door omwonenden aangedragen variant 'B-groen' optimaal gebruik maakt van de reeds aanwezige infrastructuur;
• Variant B-groen het groene, duurzame en innovatieve karakter van het bungalowpark versterkt, alsmede zorgt voor minder verkeer dus meer rust op het bungalowpark.
• Er in variant B-groen kan worden volstaan met een lichte brug, vergelijkbaar met de al geplande voetgangersbrug, zodat meerkosten en negatieve invloed op recreatieve beleving van het Rutbeek zoveel mogelijk worden beperkt;
• Variant B-groen hiermee een oplossing lijkt te bieden voor de grootste knelpunten van varianten 2 en B;
• De gemeenteraad daarom van mening is dat variant B-groen - als meest groene en duurzame alternatief - door de betrokken partijen serieus dient te worden onderzocht;

Besluit:
• Het raadsvoorstel te wijzigen in:
1. Het college opdracht te geven om, samen met Regio Twente, ontwikkelaar en omwonenden, variant B-groen - zoals aangedragen door Bewonersgroep het Rutbeek - nader uit te werken en de voor- en nadelen van deze variant voor de exploitatie van het bungalowpark in beeld te brengen;
2. Indien er hierbij geen zwaarwegende argumenten tegen variant B-groen worden gevonden, variant B-groen te kiezen als ontsluiting voor het bungalowpark;
3. Indien er wel zwaarwegende argumenten tegen variant B-groen worden gevonden, de resultaten en argumenten aan de raad voor te leggen en op basis van een nieuw raadsvoorstel het debat met de raad te voeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.