Amendement ingediend in de raadsvergadering van 21 oktober 2014
Amendement medeondertekend door PvdA en SP
Amendement verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 21 oktober 2014 besprekende het raadsvoorstel verordening Maatschappelijke ondersteuning,

Constaterende dat:
•    In de verordening onder artikel 5.2, lid 2.e is opgenomen dat de gemeente aanspraak op een voorziening kan weigeren als “de cliënt niet adequaat, binnen de eigen mogelijkheden, heeft ingespeeld op de aanwezige beperkingen of op de gevolgen van de diverse levensfasen waar eenieder mee te maken krijgt of kan krijgen”.
•    Het in de verordening opgenomen artikel 5.2, lid 2.e facultatief is.

Overwegende dat:
•    Artikelen opgenomen in een verordening concreet moeten zijn.
•    Artikelen in een verordening haalbaar moeten zijn.
•    Artikelen in een verordening objectief controleerbaar moeten zijn.
•    Niet algemeen bekend is hoe adequaat op aanwezige beperkingen ingespeeld zou moeten worden en dit ook niet objectief is vast te stellen.
•    Absoluut onduidelijk is hoe het college praktisch uitvoering wil geven aan artikel 5.2, lid 2.e van de concept verordening.

Besluit:
•    Artikel 5.2, lid 2.e uit verordening WMO 2015 te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag