Amendement ingediend in de raadsvergadering van 18 april 2016
Amendement ingediend door GL, SP, PVDA en EnschedeAnders
Amendement verworpen

De Raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen op maandag 18 april 2016, besprekende de evaluatie inrichting klachtencommissaris,

Constaterende dat:

  • De Rekenkamer een aantal verstrekkende conclusies trekt met betrekking tot inrichting maar ook functioneren van het klachtencommissarisariaat tot nu toe;

Overwegende dat:

  • Het uitgevoerde onderzoek hoofdzakelijk uitging naar de inrichting van het Klachtencommissariaat;
  • De observaties van onder meer voormalig klachtencommissaris dhr. Pierey soms een wat ander perspectief bieden op deze conclusies;
  • Waar mogelijk lessen geleerd kunnen worden van het uitgevoerde onderzoek en de observaties van dhr. Pierey, maar gezien de beperkingen van het uitgevoerde onderzoek, de verschillende opvattingen daarover en de nog beperkte ervaring met het klachtencommissariaat, terughoudendheid betracht moet worden bij het baseren van beleidsaanpassing op basis van deze evaluatie;

Besluit:
In het dictum van het raadsvoorstel "in te stemmen met de conclusies van de rekenkamer", te vervangen door: "kennisnemen van".

En gaat over tot de orde van de dag.