Amendement ingediend bij de bespreking van de ontwikkelingsstrategie Zuiderval
Amendement mede ondertekend door EnschedeAnders.nl
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 februari 2017, besprekende het raadsvoorstel 'Ontwikkelingsstrategie Zuiderval';

Constaterende dat:

  • Onder punt 4 van het raadsvoorstel wordt voorgesteld per 1-1-2018 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €11,29 miljoen, voor de ontwikkeling van de Wegener locatie;

Overwegende dat:

  • Gemeenteraad en college van mening zijn dat planontwikkeling geen primaire taak van de gemeente is, maar vooral door de markt dient te worden uitgevoerd, en de gemeente daarbij (zoveel als mogelijk) een faciliterende, niet-risicodragende rol dient te nemen;
  • Deze houding ook voor de Wegenerlocatie dient op te gaan;
  • Het college in de commissiebehandeling heeft aangegeven dat er nog geen (concrete) gesprekken met marktpartijen zijn gevoerd m.b.t. verkoop en (her-)ontwikkeling van de Wegenerlocatie;
  • Er nog geen concreet ontwikkelingsplan voor de Wegenerlocatie is opgesteld;
  • Het daarom voorbarig is om nu al te besluiten over het beschikbaar stellen van €11,29 miljoen als krediet voor de herontwikkeling van de Wegener locatie;
  • Het vooraf beschikbaar stellen van een dergelijk fors bedrag, de druk om te zoeken naar voordeliger opties tot (her-)ontwikkeling kan verminderen;

Besluit:

Beslispunt 4 van het raadsvoorstel te wijzigen tot:
"in beeld te brengen op welke wijze marktpartijen de Wegener locatie kunnen (her-)ontwikkelen en samen met betreffende marktpartijen een concreet plan voor (her-)ontwikkeling op te stellen. Daarna, op basis van dat plan, een grondexploitatie op te stellen en deze, met bijbehorend kredietvoorstel, aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag