Amendement ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan cultuurhistorie
Amendement mede ondertekend door SP, EnschedeAnders.nl
Amendement ingetrokken na toezegging college om met een voorstel te komen hoe de ontbrekende panden alsnog aan het bestemmingsplan kunnen worden toegevoegd.

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 februari 2017, besprekende het Bestemmingsplan Cultuurhistorie (NL.IMRO.0153.BP00124-0003);

Constaterende dat:

 • Circa 250 panden die wel op de cultuurhistorische waardenkaart zijn aangegeven, niet in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie zijn opgenomen;
 • Een groot aantal buurten/gebieden dat op de Beleidskaart Cultuurhistorie is opgenomen onder de noemer "Koesteren Stad", niet in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie is opgenomen;
 • De Cultuurhistorische Waardenkaart en de Beleidskaart Cultuurhistorie op 15 december 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld met als doel cultuurhistorische waarden in Enschede beter te beschermen;
 • Uit technische toelichting op het bestemmingsplan blijkt dat:
  • Alleen die gebieden van de Beleidskaart Cultuurhistorie, waar op korte termijn mogelijk ontwikkelingen worden voorzien die afbreuk aan de waarde kunnen doen, zijn opgenomen in het bestemmingsplan;
  • Alleen die panden van de Cultuurhistorische Waardenkaart, die liggen binnen één van de op de Beleidskaart Cultuurhistorie aangewezen gebieden "Koesteren Stad", zijn opgenomen in het bestemmingsplan;

Overwegende dat:

 • De Cultuurhistorische Waardenkaart en de Beleidskaart Cultuurhistorie gezamenlijk een goede indicatie geven van de cultuurhistorische waarden in Enschede;
 • Er geen kaarten of documenten beschikbaar zijn die een betere beschrijving/weergave bieden van de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Enschede als geheel;
 • Wanneer het reguliere bestemmingsplan voor een bepaalde buurt/wijk geactualiseerd wordt, er dan een verdiepingsslag m.b.t. de cultuurhistorische waarden binnen het betreffende plangebied zal worden gemaakt;
 • Het daarom voorbarig is om nu al, zonder concrete onderbouwing m.b.t. de getroffen panden en gebieden, een grote selectie van panden uit de waardenkaart en gebieden uit de beleidskaart, niet op te nemen in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie;
 • De 250, veelal waardevolle panden, door het niet opnemen in het bestemmingsplan, de komende jaren niet die mate van bescherming genieten die vanuit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is;
 • Het voor een eigenaar van een pand moeilijk te volgen is als zijn pand in 2014 wel op de waardenkaart is gezet, in 2017 niet op het Bestemmingsplan Cultuurhistorie en over enkele jaren wel weer op het reguliere bestemmingsplan voor het betreffende stadsdeel wordt gezet;
 • De waarde van een gebied niet afhangt van het feit of op korte termijn mogelijk ontwikkelingen worden voorzien die afbreuk aan die waarde kunnen doen;
 • Ontwikkelingen lang niet altijd tijdig te zijn voorzien, helemaal niet wanneer het gaat om particulier bezit;
 • Alleen de cultuurhistorische waarde van een pand of gebied leidend dient te zijn in de afweging een pand of gebied in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie op te nemen;

Besluit:

De volgende wijzigingen in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie (NL.IMRO.0153.BP00124-0003) door te voeren:

 1. Alle gebouwen die:
  • op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn aangegeven met "attentiewaarde" of "hoge attentiewaarde";
  • vallen binnen het plangebied van het Bestemmingsplan Cultuurhistorie;
  • niet al in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie zijn opgenomen onder de bouwaanduiding "karakteristiek";
  toe te voegen aan het Bestemmingsplan Cultuurhistorie, onder de bouwaanduiding "karakteristiek", tenzij een gebouw is gesloopt of van een specifiek gebouw al zeker is dat het geen cultuurhistorische waarde bezit;
 2. Alle gebieden die:
  • op de Beleidskaart Cultuurhistorie zijn aangegeven met "Koesteren Stad";
  • vallen binnen het plangebied van het Bestemmingsplan Cultuurhistorie;
  • niet al in het Bestemmingsplan Cultuurhistorie zijn opgenomen onder de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie" of de gebiedsaanduiding "overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied";
  toe te voegen aan het Bestemmingsplan Cultuurhistorie, onder de gebiedsaanduiding "overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied";
 3. De verbeelding, en indien nodig regels en/of toelichting, van het bestemmingsplan hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.