Amendement ingediend bij de bespreking van het integraal veiligheidsbeleid
Amendement mede ondertekend door de VVD
Amendement verworpen (GL, VVD, SP voor, rest tegen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 maart 2017, besprekende het raadsvoorstel 'Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Enschede 2017-2020';

Constaterende dat:

 • In het veiligheidsbeleid een 7-tal uitgangspunten wordt benoemd, waaronder:
  1. "We willen onze informatiepositie versterken";
  2. "We maken waar mogelijk gebruik van innovatieve middelen en nieuwe technische toepassingen";
 • In de toelichting bij uitgangspunt 1 onder meer wordt geschreven dat "een goede informatiepositie essentieel is", de gemeente " interne en externe data wil benutten" en "informatie verder wil benutten, analyseren en combineren";

Overwegende dat:

 • Maatregelen ter bevordering van veiligheid, in het bijzonder zoals beschreven onder uitgangspunten 1 en 2, op gespannen voet kunnen staan met het recht op privacy van onze burgers;
 • Het recht op privacy één van de fundamenten van een democratische rechtsstaat, zoals de onze, is;
 • Bij het invoeren van (nieuwe) maatregelen ter bevordering van veiligheid, daarom altijd de afweging dient te worden gemaakt in hoeverre de winst in veiligheid opweegt tegen de aantasting van de privacy van (onschuldige) burgers;
 • Het zoeken naar, en aanhouden van een goede balans tussen veiligheid enerzijds en privacy anderzijds, daarom een integraal uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid dient te zijn;

Besluit:

 • het eerste beslispunt van het raadsvoorstel te wijzigen in:
  "het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 gewijzigd vast te stellen, waarbij als 8e uitgangspunt wordt toegevoegd:
  1. We zorgen voor een goede balans tussen het bevorderen van veiligheid enerzijds en het eerbiedigen van de privacy van burgers anderzijds."

En gaat over tot de orde van de dag.