Motie ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Motie medeondertekend door SP, PvdA en Enschede Anders
Motie ingetrokken na toezegging wethouder

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 november 2014, besprekende de programmabegroting 2015-2018;

Constaterende dat:
 - In de programmabegroting, op pp. 40-41, een paragraaf is opgenomen over het versterken van 'groene groei';
 - Alleen summier duidelijk wordt gemaakt hoe de gemeente deze raadsperiode die 'groene groei' wil versterken;

Overwegende dat:
 - Het van essentieel belang is ook lokaal bij te dragen aan verduurzaming van de maatschappij;
 - Vergroening veel goed renderende investeringskansen biedt;
 - Vergroening leidt tot economische groei die nodig is om extra werkgelegenheid te realiseren;
 - Door middel van 'groene groei' economische groei kan worden gerealiseerd die positieve gevolgen heeft voor milieu en leefbaarheid, nu en in de toekomst;

Draagt het college op:
 - Voor het zomerreces van 2015 een uitvoeringsprogramma aan de raad voor te leggen, waarin zo concreet mogelijk wordt aangegeven welke acties worden ondernomen om samen met bedrijfsleven, instellingen en inwoners de gewenste en benodigde 'groene groei' in Enschede te stimuleren;

En gaat over tot de orde van de dag.