Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Amendement medeondertekend door SP, EA, VVD, D66
Amendement aangenomen

De raad bijeen d.d. 10 november 2014, besprekende de programmabegroting 2015-2018,

Constaterende dat:
-    In de programmabegroting een bezuiniging op de griffie voor 2016 en verder is ingeboekt van eur. 80.000,-
-    Momenteel een discussie loopt binnen het presidium over het gewenste takenpakket van de griffie
-    Er momenteel een vacatureruimte bij de griffie is van eur. 45.000,-
-    Een bezuiniging van 80.000 euro in 2015 hierdoor direct gevolgen heeft voor de werkzaamheden die de griffie uitvoert voor de raad en individuele raadsleden
-    Pas vanaf 2017 er een vacatureruimte is van eur. 80.000,-
-    De onbenutte vacatureruimte nu gebruikt wordt als flexibel budget om extra opdrachten die de griffie krijgt van de raad te kunnen bekostigen
-    Over de bezuiniging niet is overlegd met de griffier, de medezeggenschapsraad van de griffie noch met de werkgeverscommissie
-    De huidige kosten voor  de griffie gebaseerd zijn op een in april 2013 door de raad vastgesteld griffiehuis incl.  formatie, inschaling en functies.
-    De omvang van de griffie de afgelopen jaren is teruggebracht van 11 naar 7,5 FTE

Van mening zijnde dat:
-    De discussie rond het takenpakket van de griffie afgerond dient te zijn alvorens besloten kan worden welk budget daar bij hoort
-    In een tijd van grote veranderingen (decentralisaties, nieuwe raad, nieuwe burgemeester, meerjarenagenda) een sterke griffie onontbeerlijk is

besluit:
-    De bezuiniging van eur. 80.000,- voor de jaarschijf 2016 te schrappen
-    Dit te dekken uit een eenmalige verhoging voor de jaarschijf 2016 van de taakstelling “Bundel maatregelen lean organisatie” zoals vermeld op pagina 22 van de programmabegroting

En gaat over tot de orde van de dag