Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Amendement medeondertekend door D66, CDA, VVD, BBE, CU, PvdA, SP, EA, OPA
Amendement aangenomen

De gemeenteraad bijeen op 10 november 2014 besprekende de Programmabegroting 2015-2018,
 
Constaterende dat
•    Voorstel is om bij de Programmabegroting 2015 - 2018 een bedrag van 20.000 Euro te bezuinigen op Natuur en Milieueducatie;
•    Er circa 8.500 leerlingen zijn die deelnemen aan dit programma;
•    90 % van de Enschedese basisscholen zich jaarlijks opgeven voor een activiteit;
•    Duurzaamheid en onderwijs belangrijke pijlers zijn onder het coalitieakkoord;

Overwegende dat
•    Duurzaamheidseducatie als waardevol instrument wordt gezien om de jongste groepen in de maatschappij bewust te maken van de natuur;
•    Daarmee van invloed is op gedrag van kinderen in de toekomst;
•    Kinderen op een praktische manier iets leren, een andere vorm van onderwijs;
•    Indien de bezuiniging wordt doorgezet duur lesmateriaal, reeds aanwezig, straks niet meer wordt gebruikt;
•    Er is dankzij Natuur- en Milieueducatie veel samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties is ontstaan;

Besluit:
•    De bezuiniging van 20.000 Euro niet door te zetten en de Programmabegroting hierop aan te passen;
•    Dekking voor dit bedrag te vinden binnen het budget duurzaamheid;
 
En gaat over tot de orde van de dag.