Motie ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Motie medeondertekend door EA, SP
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen d.d. 10 november 2014,
Besprekende de programmabegroting 2015-2018

constaterende,
- dat de verbouw van vlas een goed begin is van vergroening van de economie,
- dat de gemeente Enschede duurzaamheid hoog in haar vaandel heeft,
- dat vlas tevens een stimulans kan zijn voor recreatie en toerisme,
- dat vlas een uitstekend product is voor innovatieve, technologische toepassingen

overwegende,
- dat teelt van de verwinbare grondstof vlas leidt tot de volgende positieve effecten:
1. benutting van braakliggende gronden;
2. verwerking van vlasvezel en vlaszaden tot halffabricaten, hetgeen de lokale en regionale werkgelegenheid bevordert, ook van laagopgeleiden,
3. duurzame ketenopbouw met werkgelegenheid van basis tot topsector als gevolg van innovatie,
4. vlasteelt de biodiversiteit bevordert en leidt tot vergroening van het landbouwbeleid,

draagt het college op,
- minimaal 30 ha grond beschikbaar te stellen voor vlasteelt in 2015,
- de mogelijkheden te onderzoeken naar de aanstelling van een kwartiermaker voor het aanjagen van de vlaseconomie in Twente,
- om hierin de leading rol te nemen,

En gaat over tot de orde van de dag.