Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 maart 2014
Amendement mede ondertekend door Fractie Margriet Visser
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014, besprekende het raadsvoorstel Hornbach Kuipersdijk/Zuiderval;

Constaterende dat:
•    Het college voornemens is de vestiging van een Hornbach op de locatie DCW/Zuiderval mogelijk te maken;
•    De effecten die het vestigen van een Hornbach op de verkeersdruk in de omgeving en met name op de Kuipersdijk zal hebben slechts beperkt in beeld zijn gebracht;
•    Het Distributie-planologisch onderzoek van BRO slechts heeft gekeken naar de effecten die de vestiging van een Hornbach zal hebben op andere bouwmarkten en tuincentra in Enschede, Haaksbergen en Losser, en niet heeft gekeken naar de effecten op andere met de Hornbach concurrerende detailhandel, zoals winkels in dierenbenodigdheden, ijzerwaren, verf, behang, tegels, sanitair, etc.

Overwegende dat:
•    De gemeenteraad geen weloverwogen besluit omtrent het vestigen van een Hornbach in Enschede kan nemen zo lang de gevolgen daarvan onvoldoende zijn onderzocht;

Besluit:
•    Beslispunten 1 en 2 uit het raadsvoorstel te schrappen en in plaats daarvan de volgende beslispunten in het raadsvoorstel op te nemen:
1.    1. Het Distributie-planologisch onderzoek te verbreden zodat ook effecten in beeld worden gebracht die de vestiging van een Hornbach zal hebben op concurrerende detailhandel, zoals winkels in dierenbenodigdheden, ijzerwaren, verf, behang, tegels, sanitair, etc.
2.    Een verkeersonderzoek uit te voeren voor het gebied Kuipersdijk, Zuiderval, Weth. Beversstraat en omgeving, waarin de verkeers-effecten van alle recente en voorziene toekomstige ontwikkelingen samenhangend in beeld worden gebracht;
3.    Wanneer beide onderzoeken zijn afgerond de uitkomsten hiervan aan de raad te communiceren en pas daarna het voorstel aan de raad voor te leggen om eventueel:
-    Kennis te nemen van het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan DCW locatie Kuipersdijk/Zuiderval ten behoeve van de vestiging van een grootschalige bouwmarkt
-    In te stemmen met de intentie tot verkoop en het voeren van verdere besprekingen en onderhandelingen over de realisatie van een vestiging op de betreffende DCW locatie incl. parkeerterrein op basis van het uitgangspunt hierbij is dat de transactie minimaal kostenneutraal is voor de gemeente en ruimtelijk inpasbaar dient te zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.