Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 maart 2014
Amendement mede ondertekend door Fractie Margriet Visser
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014, besprekende het Bestemmingsplan 't Vaneker;

Constaterende dat:
•    Het bestemmingsplan 't Vaneker het gehele Vaneker (Zuidkamp + Schil) omvat en het overgrote deel van het geplande woningbouwprogramma op het Vaneker mogelijk maakt;
•    De rekenkamer in haar onderzoek naar het Vaneker in juni 2011 onder meer schreef: "Een van de noodzakelijke voorwaarden is dat het proces wordt opgedeeld in stappen. Elke nieuwe stap wordt slechts gezet als de voorgaande stap is afgerond, er lessen uit zijn getrokken en de vervolgstap wordt gemarkeerd met duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden. Belangrijk is dat steeds lessen worden getrokken en deze worden meegenomen in vervolgstappen."
•    De rekenkamer in datzelfde onderzoek aanbeveelde: "Om optimaal lering te kunnen trekken uit de eerste fase van de planontwikkeling adviseert de rekenkamer om fase 1 af te sluiten met een reflectie en een schriftelijke verantwoording aan de raad in het licht van de beoogde doelen en ambities. Op basis van deze verantwoording wordt het voorstel geformuleerd voor de volgende fase in het traject."
•    Het college in haar brief aan de raad, dd 7 juli 2011, als reactie op het rekenkameronderzoek schreef: "De aanbeveling om tegen het eind van de eerste fase reflectie in te bouwen en op basis daarvan met een plan voor het vervolg te komen inclusief faseringsvoorstel, stappenplan en mogelijke ontwikkelscenario’s achten ook wij noodzakelijk en nemen wij over."
•    De toezeggingen om over het Vaneker per fase te kunnen besluiten, waarbij steeds kon worden geleerd van voorgaande fases, voor de raad doorslaggevend was om in 2011 met het bestemmingsplan Vaneker 1e fase te kunnen instemmen;
•    De Raad van State onlangs in een procedure tegen het bestemmingsplan De Leuriks Oost heeft geoordeeld dat de gemeente eerst moet aantonen dat de geplande bouw van 110 woningen binnen 10 jaar zal plaatsvinden, voordat de Raad van State goedkeuring aan het bestemmingsplan Leuriks Oost kan verlenen;

Overwegende dat:
•    De ontwikkeling van het Vaneker een veel langere periode dan 10 jaar in beslag zal nemen;
•    Het voorleggen van een bestemmingsplan voor het gehele Vaneker in strijd is met de afspraken tussen college en raad, aanbevelingen van de rekenkamer en toezeggingen van het college;
•    Het vaststellen van een bestemmingsplan voor het gehele Vaneker, zonder dat aantoonbaar is dat alle bestemde woongebieden binnen 10 jaar zullen worden bebouwd, volgens de Raad van State in strijd is met de zorgvuldigheid;

Besluit:
•    Punten 1 t/m 6 van het raadsvoorstel te schrappen en in plaats daarvan het volgende beslispunt in het raadsvoorstel op te nemen:
1.    1. In overeenstemming met de adviezen van de rekenkamer, toezeggingen van het college en afspraken met de raad, voor het Vaneker per afzonderlijke fase een bestemmingsplan op te stellen, waarbij elke nieuwe stap slechts wordt gezet als de voorgaande stap is afgerond, er lessen uit zijn getrokken en de vervolgstap wordt gemarkeerd met duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden;

En gaat over tot de orde van de dag.