Amendement ingediend in de raadsvergadering van 8 december 2014
Amendement medeondertekend door SP
Amendement deels overgenomen door de wethouder

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 8 december 2014, besprekende het raadsvoorstel verordening leerlingenvervoer.

Constaterende dat:
•    De leerlingen voortgezet speciaal onderwijs gelijk gesteld worden met de leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs.
•    Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs over het algemeen een langere afstand moeten afleggen naar een passende school dan leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs.
•    De kosten voor het vervoer naar een passende school hoog op kunnen lopen.
•    Elke leerling recht heeft op passend onderwijs.

Overwegende dat:
•    Het van groot belang is dat een kind naar de school kan gaan die het beste aansluit op zijn/haar behoeften, zodat kinderen de best mogelijke start in het leven krijgen.
•    Financiën geen doorslaggevende factor mogen zijn in de keus voor de best passende school voor een kind.
•    Ook voor ouders die geen beroep kunnen doen op een regeling in het kader van armoedebeleid, de kosten voor het leerlingenvervoer een zware financiële belasting kunnen zijn.

Besluit:
•    Beslispunt 2 van het dictum te veranderen in: “In de verordening “Leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015” de VSO leerlingen gelijk te stellen met leerlingen uit het regulier onderwijs. Met dien verstande dat aan VSO leerlingen die zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken nog wel een bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer toegekend wordt voor zover deze kosten de prijs van een twee-sterren abonnement te boven gaan. Het meerdere komt dan voor vergoeding in aanmerking.”
•    Draagt het college op de dekking van de kosten te zoeken in het programma Opgroeien en Ontwikkelen.