Motie ingediend in de raadsvergadering van 8 december 2014
Motie medeondertekend door EA
Motie verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2014 en besprekend het Raadsvoorstel “Advies Commissie van Wijzen ‘Technology Base Twente’”.

Constaterende dat:
-    In de brief van B&W en GS wordt genoemd dat opdracht moet worden gegeven aan de voorzitters om tot een goede samenstelling van het topteam te komen;
-    Niet duidelijk is door welk bestuursorgaan het topteam zal worden benoemd;
-    Eerdere topteams voor (bijvoorbeeld) de regio’s Groningen en Heerlen werden benoemd door een minister;

Overwegende dat:
-    Publiek-private samenwerking een bescheiden(er) rol van de overheid vraagt en daarom de sectoren die aan de samenwerking i.h.k.v. ‘Technology Base Twente’ zullen deelnemen zelf in de gelegenheid moeten worden gesteld om personen af te vaardigen voor het topteam;
-    Het topteam de contouren voor de nieuwe ontwikkeling nader behoort in te vullen, rekening houdend met onder meer duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit;

Draagt het college op:
1.    Zorg te dragen dat sectoren die zullen deelnemen in de op te starten publiek-private samenwerking zelf in staat worden gesteld om personen af te vaardigen voor het topteam;
2.    Te stimuleren dat in het topteam kennis van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit vertegenwoordigd is;
3.    Te onderzoeken door welk bestuursorgaan of welke bestuursorganen het topteam het beste kan worden benoemd en de Raad hier z.s.m. over te informeren;