Motie ingediend in de raadsvergadering van 26 januari 2015
Motie medeondertekend door SP, GL, OPA
Motie verworpen

De gemeenteraad van Enschede in vergadering bijeen op 26 januari 2015,

Overwegende dat:
•    Thuiszorgorganisaties zich moeten houden aan afspraken die gemaakt zijn met de gemeente en cliënten
•    Thuiszorgorganisaties van de gemeente  ook van de gemeente mogen verwachten dat die zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn.
•    De gemeente duidelijk moet zijn in wat er verwacht wordt van thuiszorgorganisaties
•    De thuiszorgorganisaties duidelijk moeten aangeven of zij hun afspraken na kunnen komen

Constaterende dat:
•    Uit klachten rond toewijzing van hulp in de huishouding blijkt dat thuiszorgorganisaties zich niet aan afspraken houden
•    Niet duidelijk is wat de redenen zijn dat thuiszorgorganisaties zich niet aan de gemaakte afspraken houden
•    Het College al wel gesprekken heeft gevoerd met een aantal organisatie die echter niet tot directe verbetering hebben geleid

Draagt het College op:
•    de Raad te informeren over de oorzaken van situaties waarin het misgaat met de thuiszorg en aan te geven hoe gemeente en thuiszorgorganisaties de problemen gaan oplossen
•    De Raad duidelijk te maken in hoeverre aanpassingen van het beleid noodzakelijk zijn om problemen in de toekomst te voorkomen

En gaat over tot de orde van de dag.